Prikaz zakona
Učitavam... Učitavam podatke...

XV. ZASTARA

1. Zastara prava na obračun i naplatu doprinosa

Članak 229.

Pravo na obračun obveze doprinosa i kamata te na pokretanje prekršajnog postupka i na naplatu doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, kao i pravo obveznika na povrat više plaćenih doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni zastarijeva za pet godina, računajući od dana kada je zastara prvi put počela teći.

Članak 230.

Apsolutni rok zastare prava na obračun obveze doprinosa i kamata te na pokretanje prekršajnog postupka i na naplatu doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni, kao i zastare prava obveznika na povrat više plaćenih doprinosa, kamata, troškova ovrhe i novčanih kazni nastupa za deset godina, računajući od dana kada je zastara počela prvi put teći.

Članak 230.a

Za osiguranike kojima je svojstvo u osiguranju utvrđeno za razdoblje koje prethodi godini u kojoj je pokrenut postupak za utvrđivanje svojstva osiguranika, zastara prava na utvrđivanje doprinosa po toj osnovi počinje teći nakon isteka godine u kojoj je utvrđeno svojstvo u osiguranju.

Članak 231.

Radi utvrđivanja zastare prava na naplatu ili zastare prava na povrat doprinosa koji se odnosi na saldo doprinosa, zavod od kojega je Porezna uprava preuzela podatak o iznosu salda doprinosa i Središnji registar osiguranika obvezni su Poreznoj upravi, na njezin zahtjev, dostaviti potrebne podatke i dokumentaciju.

Članak 232.

(1) Na temelju rješenja kojim je utvrđena zastara prava na naplatu određene vrste i svote duga doprinosa, iznos se duga za čiju je naplatu nastupila zastara otpisuje.

(2) Ako se podaci o iznosu i strukturi duga doprinosa za mirovinsko osiguranje osiguranika – pojedinca za razdoblje u osiguranju do 31. prosinca 2002. razlikuju od podataka koje je, radi utvrđivanja zastare, dostavio nositelj osiguranja na temelju postupka utvrđivanja razdoblja osiguranja za koje je podmiren doprinos, rješenjem iz stavka 1. ovoga članka otpisuje se i dug u visini nastale razlike.

Članak 233.

(1) Postupak utvrđivanja zastare provodi Porezna uprava na način propisan Općim poreznim zakonom za postupak kojim se utvrđuje porezna zastara, ako ovim Zakonom nije drugačije uređeno.

(2) Iznimno od odredbe stavka 1. ovoga članka, radi utvrđivanja zastare prava na naplatu duga doprinosa u slučaju dužnika koji je umro postupak može, po službenoj dužnosti, pokrenuti Porezna uprava.

2. Naknadna uplata doprinosa koji su otpisani zbog zastare prava na naplatu

Članak 234.

(1) Osiguranik koji je sam za sebe obveznik doprinosa za osobno osiguranje može na vlastiti zahtjev, naknadno, u cijelosti uplatiti doprinose za mirovinska osiguranja koji su otpisani zbog zastare prava na naplatu, i to doprinos za mirovinsko osiguranje i doprinos za mirovinsko osiguranje na temelju individualne kapitalizirane štednje, a radi mogućnosti ostvarivanja prava iz mirovinskog osiguranja.

(2) Način postupanja prema stavku 1. ovoga članka, uz suglasnost ministra financija, uređuje Hrvatski zavod za mirovinsko osiguranje općim aktom, u roku od 90 dana od dana stupanja na snagu ovoga Zakona.

(3) Zahtjev za naknadnu uplatu doprinosa otpisanih zbog zastare prava na naplatu osiguranik može podnijeti do isteka dvije godine od dana kada je rješenje o utvrđivanju zastare prava na naplatu postalo pravomoćno.