Prikaz zakona
Učitavam... Učitavam podatke...

CARINARNICE

Članak 54.

Ustrojava se deset carinarnica, koje se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

1. Carinarnica Zagreb sa sjedištem u Zagrebu

2. Carinarnica Osijek sa sjedištem u Osijeku (I)

3. Carinarnica Koprivnica sa sjedištem u Koprivnici (I)

4. Carinarnica Pula sa sjedištem u Puli (I)

5. Carinarnica Rijeka sa sjedištem u Rijeci (I)

6. Carinarnica Split sa sjedištem u Splitu (I)

7. Carinarnica Šibenik sa sjedištem u Šibeniku (II)

8. Carinarnica Zadar sa sjedištem u Zadru (II)

9. Carinarnica Ploče sa sjedištem u Pločama (II)

10. Carinarnica Dubrovnik sa sjedištem u Dubrovniku (II)

1. CARINARNICA ZAGREB

Članak 55.

U Carinarnici Zagreb ustrojavaju se:

1.1. ODJEL ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-prekršajni postupak u prvom stupnju vodi postupak o carinskim i trošarinskim prekršajima. Izvodi dokazni postupak i izvještava Komisiju za carinske prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Brine se o čuvanju i prodaji robe i nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila od strane Hrvatskog auto kluba. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

1.2. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK

Odjel za carinsko-upravni postupak donosi rješenja u prvostupanjskom postupku kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza na dodanu vrijednost, trošarina i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi rješenja o ukidanju jedinstvene carinske deklaracije, donosi odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe, rješenja za povlaštene postupke i produženja rokova o otkupu robe. Sudjeluje u poslovima naknadne kontrole i posebnim mjerama kontrole. Donosi rješenja o sukcesivnom carinjenju i konačnom utvrđivanju podataka u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

1.3. ODJEL ZA REVIZIJU I NAKNADNE KONTROLE

Obavlja kontrolu iz djelokruga carinarnice i poduzima mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u primjeni propisa i prati njihovo izvršenje. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarine i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Obavlja naknadne provjere carinskih deklaracija i isprava koje se podnose uz carinsku deklaraciju i potvrda o podrijetlu robe. Neposredno radi na najsloženijim problemima razvrstavanja roba po Carinskoj tarifi i popisu robe s oblicima uvoza i izvoza. Prati i analizira primjenu propisa o carinskoj vrijednosti, prati rad na poslovima utvrđivanja carinske osnovice za robu koju uvoze pravne i fizičke osobe i osigurava ujednačavanje prakse po tim pitanjima. Sudjeluje u poslovima sprječavanja i otkrivanja carinskih prekršaja i kaznenih djela učinjenih od strane pravnih i fizičkih osoba, te s tim u svezi ostvaruje suradnju s drugim kontrolno-inspekcijskim tijelima i tijelima unutarnjih poslova. Izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

1.4. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Obavlja poslove financijsko-materijalne evidencije za obračun plaća i drugih primanja djelatnika. Vodi svu dokumentaciju bilančno, saldo konti, prima i evidentira inventar opreme te održava dokumentaciju o tome. Obavlja poslove financijskog knjigovodstva, bilanciranja, obračuna financijsko-materijalnog poslovanja. Prati stečajeve i likvidacije, te podnosi odgovarajuće prijave potraživanja. Obavlja poslove vezano za disciplinsko sudovanje, izrađuje akte iz djelokruga rada Carinarnice, te izrađuje razne naputke iz djelokruga Odjela. Vodi bazu podataka iz djelokruga kadrovskih evidencija, sastavlja skupna i analitička izvješća iz baze podataka. Obavlja administrativno-tehničke poslove, poslove prijepisa. Vrši prijem akata, upisivanje akata u propisane očevidnike, otpremu akata i poslove arhive. Obavlja poslove pisanja po diktatu i prepisivanju rukopisa i drugih tekstova te obavlja poslove zapisničara. Obavlja telefonsku službu, upravlja voznim parkom i održava čistoću prostorija.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

1.5. ODJEL ZA TROŠARINE

Vodi evidenciju obveznika posebnih poreza. Prima i obrađuje izvješća obveznika posebnih poreza. Prati naplatu posebnih poreza i poduzima mjere za prisilnu naplatu. Priprema, koordinira i provodi trošarinske kontrole. Sprječava i otkriva carinske i trošarinske prekršaje, te druga kažnjiva djela. Vrši kontrolu pravilnosti uporabe robe kod trošarinskih obveznika oslobođenih trošarinskih davanja. Provjerava namjensko korištenje pojedinih trošarinskih roba. Obavlja trošarinski nadzor na području mjesne nadležnosti carinarnice, a po nalogu ravnatelja i na drugim dijelovima carinskog područja. Sudjeluje s ostalim državnim tijelima u području trošarina. Izrađuje izvješća iz djelokruga rada.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

1.6. ODJEL ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Obavlja poslove na suzbijanju krijumčarenja, obavlja preventivne radnje u smislu suzbijanja krijumčarenja, kao i mjere izvanredne kontrole na području carinarnice. Po nalogu ravnatelja obavlja iste poslove i na drugim dijelovima carinskog područja. Pri obavljanju izvanrednih mjera kontrole djeluje putem mobilnih ekipa u cilju provođenja mjera carinskog nadzora i radnji carinskih provjera, služi se rentgen uređajima, drugom posebnom opremom i službenim psima. Izvješćuje pročelnika, nadležnog pomoćnika ravnatelja i neposredno ravnatelja o svim pitanjima iz svog djelokruga. Prikuplja podatke o pojavama krijumčarenja. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, nadležnog pomoćnika ravnatelja i ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)     Carinske ispostave I

1.     Carinska ispostava Jankomir

2.     Carinska ispostava Žitnjak

3.     Carinska ispostava Bregana

3.1.  Carinski odjeljak I Harmica

3.2.  Carinski odjeljak II Bregana naselje

3.3.  Carinski odjeljak II Donji Čemehovec (pogranični)

3.4.  Carinski odjeljak II Kraj Donji (pogranični)

3.5.  Carinski odjeljak II Novo Selo Žumberačko (pogranični)

3.6.  Carinski odjeljak II Brezovica (pogranični)

3.7.  Carinski odjeljak II Kašt (pogranični)

4.     Carinska ispostava Zračna luka

5.     Carinska ispostava Macelj

5.1.  Carinski odjeljak II Klenovac Humski (pogranični)

5.2.  Carinski odjeljak II Mali Tabor (pogranični)

5.3.  Carinski odjeljak II Luke Poljanske (pogranični)

5.4.  Carinski odjeljak II Plavić (pogranični)

5.5.  Carinski odjeljak II Draše (pogranični)

6.     Carinska ispostava Ranžirni kolodvor

b)    Carinske ispostave II

1.     Carinska ispostava Velesajam

2.     Carinska ispostava Slobodna zona Zagreb

3.     Carinska ispostava Zapadni kolodvor

4.     Carinska ispostava Podsused

5.     Carinska ispostava Pošta

6.     Carinska ispostava Krapina

7.     Carinska ispostava Karlovac

7.1.  Carinski odjeljak II Pribanjci

8.     Carinska ispostava Maljevac

8.1.  Carinski odjeljak II Obljaj (pogranični)

8.2.  Carinski odjeljak II Gejkovac (pogranični)

8.3.  Carinski odjeljak II Pašin Potok (pogranični)

8.4.  Carinski odjeljak II Bogovolja (pogranični)

8.5.  Carinski odjeljak II Kordunski Ljeskovac (pogranični)

8.6.  Carinski odjeljak II Donji Vaganac (pogranični-sezonski)

9.     Carinska ispostava Sisak

10.   Carinska ispostava Kutina

11.   Carinska ispostava Hrvatska Kostajnica

11.1. Carinski odjeljak I Dvor na Uni

11.2.                      Carinski odjeljak I Hrvatska Dubica

11.3.                      Carinski odjeljak I Volinja

c)     Carinske ispostave III

1.     Carinska ispostava Glavni kolodvor

2.     Carinska ispostava Lupinjak

2.1.  Carinski odjeljak II Razvor

2.2.  Carinski odjeljak II Hum na Sutli

3.     Carinska ispostava Jurovski Brod

3.1.  Carinski odjeljak II Vivodina (pogranični)

3.2.  Carinski odjeljak II Obrež (pogranični)

3.3.  Carinski odjeljak II Pravutina (pogranični)

3.4.  Carinski odjeljak II Prilišće (pogranični)

2. CARINARNICA OSIJEK (I)

Članak 56.

U Carinarnici Osijek ustrojavaju se:

2.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza na dodanu vrijednost, trošarina i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi rješenja o ukidanju jedinstvene carinske deklaracije, donosi odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe, rješenja za povlaštene postupke i produženja rokova o otkupu robe. Sudjeluje u poslovima naknadne kontrole i posebnim mjerama kontrole. Donosi rješenja o sukcesivnom carinjenju i konačnom utvrđivanju podataka u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji. U prvom stupnju vodi postupak o carinskim i trošarinskim prekršajima. Brine se o čuvanju i prodaji robe i nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila od strane Hrvatskog auto kluba. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odjela.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

2.1.1. ODSJEK ZA CARINSKO-UPRAVNI POSTUPAK

Odsjek za carinsko-upravni postupak donosi rješenja u provostupanjskom postupku kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza na dodanu vrijednost, trošarina i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi rješenja o ukidanju jedinstvene carinske deklaracije, donosi odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe, rješenja za povlaštene postupke i produženja rokova o otkupu robe. Sudjeluje u poslovima naknadne kontrole i posebnim mjerama kontrole. Donosi rješenja o sukcesivnom carinjenu i konačnom utvrđivanju podataka u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

Radom Odsjeka upravlja voditelj Odsjeka.

2.1.2. ODSJEK ZA CARINSKO-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Odsjek za carinsko prekršajni postupak u prvom stupnju vodi postupak o carinskim i trošarinskim prekršajima. Izvodi dokazni postupak i izvještava Komisiju za carinske prekršaje u prvostupanjskom prekršajnom postupku. Brine se o čuvanju i prodaji robe i nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila od strane Hrvatskog auto kluba. Izrađuje izvješća i informacije iz djelokruga Odsjeka.

Radom Odsjeka upravlja voditelj Odsjeka.

2.2. ODJEL ZA REVIZIJU I NAKNADNE KONTROLE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju i naknadne kontrole Carinarnice Zagreb.

2.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel financijsko-
-materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

2.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za trošarine Carinarnice Zagreb.

2.5. ODJEL ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)     Carinske ispostave I

1.     Carinska ispostava Bajakovo

b)    Carinske ispostave II

1.     Carinska ispostava Luka Drava Osijek

1.1.  Carinski odjeljak I Zračna luka

2.     Carinska ispostava Slobodna zona Osijek

3.     Carinska ispostava Osijek - terminal

3.1.  Carinski odjeljak I Pošta

3.2.  Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Osijek

3.3.  Carinski odjeljak I Veletržnica

4.     Carinska ispostava Donji Miholjac - most

5.     Carinska ispostava Duboševica

5.1.  Carinski odjeljak I Baranjsko Petrovo Selo

5.2.  Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Beli Manastir

6.     Carinska ispostava Vukovar
6.1. Carinski odjeljak II Vukovar – skela (pogranični)

7.     Carinska ispostava Slobodna zona Vukovar

8.     Carinska ispostava Vinkovci

9.     Carinska ispostava Gunja

9.1.  Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Drenovci
9.2. Carinski odjeljak II Strošinci (pogranični)

10.   Carinska ispostava Županja - most

11.   Carinska ispostava Slavonski Šamac

11.1.Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Slavonski Šamac

11.2.Carinski odjeljak II Svilaj (pogranični)

11.3.Carinski odjeljak II Dubočica (pogranični)

11.4.Carinski odjeljak II Burumi (pogranični-sezonski)

12.   Carinska ispostava Požega

13.   Carinska ispostava Slavonski Brod-robna

14.   Carinska ispostava Slobodna zona Slavonski Brod

15.   Carinska ispostava Slavonski Brod - most

15.1.Carinski odjeljak I Luka

16.   Carinska ispostava Stara Gradiška

16.1.Carinski odjeljak II Davor (pogranični)

17.   Carinska ispostava Nova Gradiška

18.   Carinska ispostava Donji Miholjac - terminal

19.   Carinska ispostava Županja - terminal

20.   Carinska ispostava Ilok

20.1.Carinski odjeljak II Ilok I

20.2.Carinski odjeljak II Ilok II

20.3.Carinski odjeljak II Ilok III

20.4.Carinski odjeljak II Bapska

21.   Carinska ispostava Tovarnik

22.   Carinska ispostava Erdut

22.1.Carinski odjeljak II Željeznički kolodvor Erdut

c)     Carinske ispostave III

1.     Carinska ispostava Batina

2.     Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Tovarnik.

3. CARINARNICA KOPRIVNICA (I)

Članak 57.

U Carinarnici Koprivnica ustrojavaju se:

3.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak Carinarnice Osijek.

3.2. ODJEL ZA REVIZIJU I NAKNADNE KONTROLE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju i naknadne kontrole Carinarnice Zagreb.

3.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE,
KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko--materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

3.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za trošarine Carinarnice Zagreb.

3.5. ODJEL ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)   Carinske ispostave I

1.   Carinska ispostava Goričan

2.   Carinska ispostava Varaždin

2.1.Carinski odjeljak I Slobodna zona

2.2.Carinski odjeljak I Pošta Varaždin

2.3.Carinski odjeljak I Ludbreg

2.4.Carinski odjeljak I Ivanec

b)   Carinske ispostave II

1.   Carinska ispostava Koprivnica

1.1.Carinski odjeljak I Gyekenyes

1.2.Carinski odjeljak I Bjelovar

1.3.Carinski odjeljak I Virovitica

2.   Carinska ispostava Čakovec

2.1.Carinski odjeljak I Željeznička postaja Čakovec

3.   Carinska ispostava Kotoriba

3.1.Carinski odjeljak I Murakeresztur

4.   Carinska ispostava Dubrava Križovljanska

4.1.Carinski odjeljak II Otok Virje

4.2.Carinski odjeljak II Cvetlin (pogranični)

4.3.Carinski odjeljak II Donja Voća (pogranični)

5.   Carinska ispostava Trnovec

5.1.Carinski odjeljak II Banfi (pogranični)

5.2.Carinski odjeljak II Preseka (pogranični)

c)   Carinske ispostave III

1.   Carinska ispostava Terezino Polje

2.   Carinska ispostava Gola

3.   Carinska ispostava Mursko Središće

3.1.Carinski odjeljak II Bukovje

3.2.Carinski odjeljak II Sveti Martin na Muri (pogranični).

4. CARINARNICA PULA (I)

Članak 58.

U Carinarnici Pula ustrojavaju se:

4.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak Carinarnice Osijek.

4.2. ODJEL ZA REVIZIJU I NAKNADNE KONTROLE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju i naknadne kontrole Carinarnice Zagreb.

4.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE,
KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko--materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

4.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za trošarine Carinarnice Zagreb.

4.5. ODJEL ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)     Carinske ispostave II

1.     Carinska ispostava Luka Pula

1.1.  Carinski odjeljak II Slobodna zona

2.     Carinska ispostava Kaštel

2.1.  Carinski odjeljak II Lucija (pogranični)

3.     Carinska ispostava Plovanija

4.     Carinska ispostava Buje

4.1.  Carinski odjeljak II Slum (pogranični)

5.     Carinska ispostava Buzet

6.     Carinska ispostava Zračna luka

7.     Carinska ispostava Rovinj

8.     Carinska ispostava Umag

8.1.  Carinski odjeljak II Novigrad (sezonski)

8.2.  Carinski odjeljak II Marina Umag (sezonski)

9.     Carinska ispostava Poreč

9.1.  Carinski odjeljak II Zračna luka Vrsar (sezonski)

10.   Carinska ispostava Labin

10.1. Carinski odjeljak I Bršica

10.2.Carinski odjeljak II Luka Plomin

11.   Carinska ispostava Pazin

12.   Carinska ispostava Požane

12.1. Carinski odjeljak II Željeznički kolodvor Lupoglav.

5. CARINARNICA RIJEKA (I)

Članak 59.

U Carinarnici Rijeka ustrojavaju se:

5.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak Carinarnice Osijek.

5.2. ODJEL ZA REVIZIJU I NAKNADNE KONTROLE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju i naknadne kontrole Carinarnice Zagreb.

5.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko--materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

5.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za trošarine Carinarnice Zagreb.

5.5. ODJEL ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)   Carinske ispostave I

1.   Carinska ispostava Srdoči

1.1.Carinski odjeljak I Matulji

2.   Carinska ispostava Luka Rijeka

3.   Carinska ispostava Pasjak

3.1.Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor Šapjane

3.2.Carinski odjeljak II Vele Mune (pogranični)

4.   Carinska ispostava Rupa

4.1.Carinski odjeljak II Lipa (pogranični)

b)   Carinske ispostave II

1.   Carinska ispostava Bakar

2.   Carinska ispostava Škrljevo

3.   Carinska ispostava Omišalj

3.1.Carinski odjeljak I Zračna luka

c)   Carinske ispostave III

1.   Carinska ispostava Pošta

2.   Carinska ispostava Gospić

2.1.Carinski odjeljak II Senj

3.   Carinska ispostava Brod na Kupi

3.1.Carinski odjeljak II Blaževci (pogranični)

4.   Carinska ispostava Prezid

4.1.Carinski odjeljak II Zamost (pogranični)

4.2.Carinski odjeljak II Čabar (pogranični)

4.3.Carinski odjeljak II Prezid I (pogranični)

5.   Carinska ispostava Mali Lošinj.

6. CARINARNICA SPLIT (I)

Članak 60.

U Carinarnici Split ustrojavaju se:

6.1. ODJEL ZA CARINSKO-UPRAVNI I CARINSKO-
-PREKRŠAJNI POSTUPAK

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za carinsko-upravni i carinsko-prekršajni postupak Carinarnice Osijek.

6.2. ODJEL ZA REVIZIJU I NAKNADNE KONTROLE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju i naknadne kontrole Carinarnice Zagreb.

6.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko--materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

6.4. ODJEL ZA TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za trošarine Carinarnice Zagreb.

6.5. ODJEL ZA SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koje se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)   Carinske ispostave II

1.   Carinska ispostava Sjeverna luka Split

1.1.Carinski odjeljak I Slobodna zona

1.2.Carinski odjeljak I Veletržnica

2.   Carinska ispostava Luka Split

2.1.Carinski odjeljak II Komiža (sezonski)

2.2.Carinski odjeljak II Vis (sezonski)

2.3.Carinski odjeljak II Hvar (sezonski)

2.4.Carinski odjeljak II Stari Grad (sezonski)

3.   Carinska ispostava Zračna luka

3.1.Carinski odjeljak II Brač (sezonski)

4.   Carinska ispostava Kamensko

4.1.Carinski odjeljak II Aržano

4.2.Carinski odjeljak II Bili Brig (pogranični)

4.3.Carinski odjeljak II Aržano Pazar (pogranični)

5.   Carinska ispostava Vinjani Donji

5.1.Carinski odjeljak I Vinjani Gornji

5.2.Carinski odjeljak II Dvorine (pogranični)

5.3.Carinski odjeljak II Ričice (pogranični)

5.4.Carinski odjeljak II Jovića Most (pogranični)

5.5.Carinski odjeljak II Sebišina (pogranični)

5.6.Carinski odjeljak II Slivno (pogranični)

6.   Carinska ispostava Imotski

b)   Carinske ispostave III

1.   Carinska ispostava Pošta.

7. CARINARNICA ŠIBENIK (II)

Članak 61.

U Carinarnici Šibenik ustrojavaju se ovi odjeli:

7.1. ODJEL ZA CARINSKE POSTUPKE I TROŠARINE

Donosi rješenja u prvostupanjskom postupku kojima se rješava o oslobođenju od plaćanja carine te naplati, povratu, otpisu i otpustu carine, poreza na dodanu vrijednost, trošarina i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Donosi rješenja o ukidanju jedinstvene carinske deklaracije, donosi odobrenja za privremeni uvoz i izvoz robe, rješenja za povlaštene postupke i produženja rokova o otkupu robe. Sudjeluje u poslovima naknadne kontrole i posebnim mjerama kontrole. Donosi rješenja o sukcesivnom carinjenju i konačnom utvrđivanju podataka u jedinstvenoj carinskoj deklaraciji. U prvom stupnju vodi postupak o carinskim i trošarinskim prekršajima. Brine se o čuvanju i prodaji robe i nadzoru nad poslovima čuvanja i prodaje motornih vozila od strane Hrvatskog auto kluba. Priprema nadzor i koordinaciju izvođenja trošarinskih kontrola. Sprječava i otkriva carinske i trošarinske prekršaje te druga kažnjiva djela. Vrši kontrolu pravilnosti uporabe robe kod trošarinskih obveznika oslobođenih trošarinskih davanja. Sudjeluje s ostalim državnim tijelima u području trošarine. Izrađuje izvješća iz djelokruga Odjela.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

U Odjelu za carinske postupke i trošarine ustrojavaju se:

7.1.1. Odsjek za carinske postupke

7.1.2. Odsjek za trošarine

7.1.1. ODSJEK ZA CARINSKE POSTUPKE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao Odjel za carinsko-upravni i carinsko prekršajni postupak u Carinarnici Pula.

Radom Odsjeka upravlja voditelj Odsjeka.

7.1.2. ODSJEK ZA TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao Odjel za trošarine u Carinarnici Zagreb.

Radom Odsjeka upravlja voditelj Odsjeka.

7.2. ODJEL ZA REVIZIJU, NAKNADNE KONTROLE
I SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Obavlja kontrolu iz djelokruga carinarnice i poduzima mjere za otklanjanje utvrđenih nedostataka i nepravilnosti u primjeni propisa i prati njihovo izvršenje. Nadzire i provjerava uporabu robe koja je bila oslobođena od plaćanja carine, trošarine i drugih davanja koja se naplaćuju sukladno carinskim i posebnim propisima. Obavlja naknadne provjere carinskih deklaracija i isprava koje se podnose uz carinsku deklaraciju i potvrda o podrijetlu robe. Neposredno radi na najsloženijim problemima razvrstavanja roba po Carinskoj tarifi i popisu robe s oblicima uvoza i izvoza. Prati i analizira primjenu propisa o carinskoj vrijednosti, prati rad na poslovima utvrđivanja carinske osnovice za robu koju uvoze pravne i fizičke osobe i osigurava ujednačavanje prakse po tim pitanjima. Sudjeluje u poslovima sprječavanja i otkrivanja carinskih prekršaja i kaznenih djela učinjenih od strane pravnih i fizičkih osoba, te s tim u svezi ostvaruje suradnju s drugim kontrolno-inspekcijskim tijelima i tijelima unutarnjih poslova. Obavlja poslove na suzbijanju krijumčarenja, obavlja preventivne radnje u smislu suzbijanja krijumčarenja, kao i mjere izvanredne kontrole na području carinarnice. Po nalogu ravnatelja obavlja iste poslove i na drugim dijelovima carinskog područja. Prikuplja podatke o pojavama krijumčarenja. Pri obavljanju izvanrednih mjera kontrole djeluje putem mobilnih ekipa u cilju provođenja mjera carinskog nadzora i radnji carinskih provjera, služi se rentgen uređajima, drugom posebnom opremom i službenim psima. Izvješćuje pročelnika, nadležnog pomoćnika ravnatelja i neposredno ravnatelja o svim pitanjima iz svog djelokruga. Prikuplja podatke o pojavama krijumčarenja. Obavlja i druge poslove po nalogu pročelnika, nadležnog pomoćnika ravnatelja i ravnatelja.

Radom Odjela upravlja načelnik Odjela.

7.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko-materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I i II, koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)   Carinske ispostave II

1.   Carinska ispostava Ražine

2.   Carinska ispostava Luka Šibenik

2.1. Carinski odjeljak II Primošten (sezonski)

3.   Carinska ispostava Knin

3.1.Carinski odjeljak I Strmica

3.2.Carinski odjeljak I Ličko Dugo Polje.

3.3.Carinski odjeljak Lička Kaldrma (pogranični).

8. CARINARNICA ZADAR (II)

Članak 62.

U Carinarnici Zadar ustrojavaju se:

8.1. ODJEL ZA CARINSKE POSTUPKE I TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za carinske postupke i trošarine Carinarnice Šibenik.

8.2. ODJEL ZA REVIZIJU, NAKNADNE KONTROLE
I SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju, naknadne kontrole i suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Šibenik.

8.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE,
KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko--materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)   Carinske ispostave II

1.   Carinska ispostava Gaženica

2.   Carinska ispostava Ličko Petrovo Selo

2.1.Carinski odjeljak I Užljebić

3.   Carinska ispostava Luka Zadar

3.1.Carinski odjeljak II Sali (sezonski)

3.2.Carinski odjeljak II Božava (sezonski).

b)   Carinske ispostave III

1.   Carinska ispostava Zračna Luka.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I, II, III i IV, a u ispostavama carinski odjeljci I i II, koje se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a) Carinske ispostave II

1. Carinska ispostava Gaženica

2. Carinska ispostava Ličko Petrovo Selo

b) Carinske ispostave III

1. Carinska ispostava Luka Zadar

1.1.  Carinski odjeljak I Zračna Luka

1.2.  Carinski odjeljak II Sali (sezonski)

1.3.  Carinski odjeljak II Božava (sezonski).

9. CARINARNICA PLOČE (II)

Članak 63.

U Carinarnici Ploče ustrojavaju se:

9.1. ODJEL ZA CARINSKE POSTUPKE I TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za carinske postupke i trošarine Carinarnice Šibenik.

9.2. ODJEL ZA REVIZIJU, NAKNADNE KONTROLE
I SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju, naknadne kontrole i suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Šibenik.

9.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE,
KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko--materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)   Carinske ispostave II

1.   Carinska ispostava Luka Ploče

2.   Carinska ispostava Metković

2.1.Carinski odjeljak I Željeznički kolodvor i Luka Metković

2.2.Carinski odjeljak II Prud

2.3.Carinski odjeljak II Gabela I

2.4.Carinski odjeljak II Gabela II (pogranični)

2.5.Carinski odjeljak II Unka (pogranični).

b)   Carinske ispostave III

1.   Carinska ispostava Klek

1.1.Carinski odjeljak II Vukov Klanac (pogranični)

2.   Carinska ispostava Orah

2.1.Carinski odjeljak II Podprolog (pogranični)

3.   Carinska ispostava Mali Prolog.

10. CARINARNICA DUBROVNIK (II)

Članak 64.

U Carinarnici Dubrovnik ustrojavaju se:

10.1. ODJEL ZA CARINSKE POSTUPKE I TROŠARINE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za carinske postupke i trošarine Carinarnice Šibenik.

10.2. ODJEL ZA REVIZIJU, NAKNADNE KONTROLE I SUZBIJANJE KRIJUMČARENJA

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za reviziju, naknadne kontrole i suzbijanje krijumčarenja Carinarnice Šibenik.

10.3. ODJEL ZA FINANCIJSKO-MATERIJALNE, KADROVSKE I OPĆE POSLOVE

Ustrojava se i obavlja iste poslove kao i Odjel za financijsko--materijalne, kadrovske i opće poslove Carinarnice Zagreb.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I., II. i III., a u ispostavama carinski odjeljci I. i II., koji se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a)   Carinske ispostave II

1.   Carinska ispostava Luka Gruž

2.   Carinska ispostava Zračna luka

2.1.Carinski odjeljak II Cavtat (sezonski)

3.   Carinska ispostava Gornji Brgat

4.   Carinska ispostava Karasovići

4.1.Carinski odjeljak I Vitaljina

5.   Carinska ispostava Korčula

5.1.Carinski odjeljak II Vela Luka

5.2.Carinski odjeljak II Ubli Lastovo (sezonski)

b)   Carinske ispostave III

1.   Carinska ispostava Zaton Doli

1.1.Carinski odjeljak II Imotica (pogranični)

1.2.Carinski odjeljak II Čepikuće (pogranični)

1.3.Carinski odjeljak II Slano (pogranični)

2.   Carinska ispostava Pošta.

U carinarnici se ustrojavaju ispostave I, II, III i IV, a u ispostavama carinski odjeljci I i II, koje se razlikuju po kategorijama ovisno o obimu i složenosti poslova i to kako slijedi:

a) Carinske ispostave II

1.  Carinska ispostava Luka Gruž

2.  Carinska ispostava Zračna luka

2.1. Carinski odjeljak II Cavtat (sezonski)

3.  Carinska ispostava Korčula

3.1.  Carinski odjeljak II Vela Luka

3.2.  Carinski odjeljak II Ubli Lastovo (sezonski)

4.  Carinska ispostava Karasovići

b) Carinske ispostave III

1.  Carinska ispostava Pošta

2.  Carinska ispostava Gornji Brgat

2.1.  Carinski odjeljak I Zaton Doli.