Prikaz zakona
Učitavam... Učitavam podatke...

SREDIŠNJI URED

Članak 59.

U Središnjem uredu Carinske uprave ustrojavaju se unutarnje ustrojstvene jedinice koje su pod izravnom nadležnošću ravnatelja Carinske uprave, i to:

1. Odjel za unutarnji nadzor i kontrolu

2. Služba za organizaciju, pravne poslove, razvoj i obuku kadrova i opće poslove

3. Služba za financijsko-knjigovodstvene poslove i poslove izgradnje i održavanja carinskih objekata

4. Služba za carinski sustav i procedure

5. Služba za međunarodnu suradnju i europske integracije

6. Služba za posebne poreze

7. Služba za carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i carinski laboratorij

8. Služba za nadzor

9. Služba za informacijski sustav, statistike i analize.

I. Odjel za protokol, odnose s javnošću i koordinaciju aktivnosti Carinske uprave

Članak 59a.

I. Odjel za protokol, odnose s javnošću i koordinaciju aktivnosti Carinske uprave

U okviru Odjela, u koordinaciji s Ministarstvom financija obavljaju se poslovi komuniciranja s medijima, koordiniranja rada s ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave, suradnje s Vladom Republike Hrvatske kada se raspravlja o poslovima iz djelokruga Carinske uprave, suradnja s drugim tijelima državne uprave, praćenja cjelokupne aktivnosti Carinske uprave i prikupljanje svih podataka potrebnih za predstavljanje rada Carinske uprave, obavljanja protokolarnih i ostalih poslova u svezi s realizacijom programa aktivnosti ravnatelja, obavljanje poslova u svezi s predstavkama i pritužbama građana, poslovi vezano uz međunarodnu razmjenu carinskih stručnjaka, poslovi vezano uz pravovremeno dostavljanje materijala i izvješća za ravnatelja, ministra financija i druga tijela državne vlasti, poslovi vezano uz pripremu i održavanje sastanaka kolegija ravnatelja.

1. SLUŽBA ZA UNUTARNJI NADZOR I KONTROLU

Članak 60.

U okviru Službe za unutarnji nadzor i kontrole obavlja se nadzor i kontrola rada svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske.
Provodi unutarnju kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, izvršavanja rashoda i izdataka, praćenja imovine i obveza te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, postupaka javne nabave i upravljanja projektima, a u cilju pravodobnog poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz nadležnosti Carinske uprave.
Analizira i ocjenjuje sve rizične poslovne procese u nadležnosti Carinske uprave te predlaže mjere u svrhu postizanja veće učinkovitosti, djelotvornosti i sigurnosti sustava; izrađuje izvješća i zapisnike o obavljenom nadzoru i kontroli i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu mjera navedenih u izvješćima i zapisnicima iz prethodno obavljenih nadzora i kontrola; prikuplja i analizira podatke i informacije; izrađuje godišnja izvješća o radu.
Provodi postupak za utvrđivanje činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge nadležnim tijelima državne vlasti za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih i disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog rada carinskih službenika; surađuje sa Samostalnim odjelom za financijsko upravljanje, unutarnji nadzor i kontrole u Ministarstvu financija, Službama i odjelima unutar Carinske uprave, nadležnim tijelima državne vlasti i pročelnicima u području svoga djelokruga, izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga rada.
U Službi za unutarnji nadzor i kontrolu ustrojavaju se:
1.1. Središnji odjel za unutarnji nadzor i kontrolu
1.2. Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu.
1.1. Središnji odjel za unutarnji nadzor i kontrolu
U okviru Središnjeg odjela za unutarnji nadzor i kontrolu obavlja se nadzor i kontrola rada svih ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada svih ustrojstvenih jedinica na teritoriju Republike Hrvatske.
Provodi unutarnju kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, izvršavanja rashoda i izdataka, praćenja imovine i obveza te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, postupaka javne nabave i upravljanja projektima, a u cilju pravodobnog poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz nadležnosti Carinske uprave.
Analizira i ocjenjuje sve rizične poslovne procese u nadležnosti Carinske uprave te predlaže mjere u svrhu postizanja veće učinkovitosti, djelotvornosti i sigurnosti sustava; izrađuje izvješća i zapisnike o obavljenom nadzoru i kontroli i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu mjera navedenih u izvješćima i zapisnicima iz prethodno obavljenih nadzora i kontrola; prikuplja i analizira podatke i informacije; izrađuje godišnja izvješća o radu.
Provodi postupak za utvrđivanje činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge nadležnim tijelima državne vlasti za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih i disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog rada carinskih službenika; surađuje, koordinira i priprema unutarnji nadzor i kontrole rada u ustrojstvenim jedinicama Carinske uprave s Područnim odjelom za unutarnji nadzor i kontrolu; surađuje sa: Samostalnim odjelom za financijsko upravljanje, unutarnji nadzor i kontrole u Ministarstvu financija, Službama i odjelima unutar Carinske uprave, nadležnim tijelima državne vlasti i pročelnicima u području svoga djelokruga rada.
1.2. Područni odjel za unutarnji nadzor i kontrolu
U okviru Područnog odjela za unutarnji nadzor i kontrolu obavlja se nadzor i kontrola rada svih Carinarnica i njihovih ustrojstvenih jedinica u pogledu pravilne, pravodobne i zakonite primjene carinskih, trošarinskih, vanjskotrgovinskih, deviznih, poreznih i ostalih propisa u cilju otklanjanja nepravilnosti i ujednačavanja rada svih Carinarnica na teritoriju Republike Hrvatske.
Provodi unutarnju kontrolu i analizu rizika u dijelu sustavnog praćenja prihoda i primitaka, izvršavanja rashoda i izdataka, praćenja imovine i obveza te odgovarajuće provjere sigurnosti i zaštite financijske i nefinancijske imovine, postupaka javne nabave i upravljanja projektima, a u cilju pravodobnog poduzimanja svih radnji i učinkovitog odvijanja poslova iz nadležnosti Carinske uprave.
Analizira i ocjenjuje sve rizične poslovne procese u nadležnosti Carinarnica te predlaže mjere u svrhu postizanja veće učinkovitosti, djelotvornosti i sigurnosti sustava; izrađuje izvješća i zapisnike o obavljenim nadzorima i kontroli i predlaže mjere za rješavanje utvrđenih nepravilnosti; prati provedbu mjera navedenih u izvješćima i zapisnicima iz prethodno obavljenih nadzora i kontrola; prikuplja i analizira podatke i informacije; izrađuje godišnja izvješća o radu.
Provodi postupak za utvrđivanje činjenica i okolnosti mjerodavnih za ocjenu zakonitosti postupanja carinskih službenika, odnosno za ocjenu postojanja povreda službene dužnosti; priprema stručne podloge nadležnim tijelima državne vlasti za podnošenje prijava ili zahtjeva za pokretanje prekršajnih, kaznenih i disciplinskih postupaka zbog nepravilnog i nezakonitog rada carinskih službenika; surađuje, koordinira i priprema unutarnji nadzor i kontrole Carinarnica i njihovih ustrojstvenih jedinica sa Središnjim odjelom za unutarnji nadzor i kontrolu; surađuje s Službama i odjelima unutar Carinske uprave, nadležnim tijelima državne vlasti i s pročelnicima iz područja svoga djelokruga rada.

2. SLUŽBA ZA ORGANIZACIJU, PRAVNE POSLOVE, RAZVOJ I OBUKU KADROVA I OPĆE POSLOVE

Članak 61.

U okviru Službe za organizaciju, pravne, kadrovske i opće poslove obavljaju se sljedeći poslovi: provjera strukture Carinske uprave u cjelini, provjera radnog vremena, provjera potrebe kadrova, inspekcija po nalogu europske komisije, procjena sadašnjeg zakonodavstva i drugih podzakonskih propisa koji se odnose na organizaciju, izrada novih zakonskih prijedloga za poboljšanje rada iz djelokruga rada organizacije, upoznavanje javnosti s rezultatima rada carinske službe, praćenje promjena usmjerenih na organizacijska poboljšanja, provjera postojećih procesa poslovanja u Carinskoj upravi i razvoj novih, odgovarajuće izmijenjenih tijekova, priprema mišljenja na nacrte prijedloga zakona, suradnja s nadležnim tijelima državne vlasti, a napose s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima, izrada pripremnih podnesaka radi sudjelovanja na ročištima, izrada odgovora na tužbe iz obveznopravnih i drugih odnosa pred Upravnim i drugim redovnim sudovima, zastupanje na sudu, izrada prijedloga za sklapanje izvansudskih nagodbi, izrada prijedloga za sklapanje sudskih nagodbi, poslovi u svezi s rješavanjem imovinskopravnih poslova, vođenje disciplinskog sudovanja, praćenje statusnih prava službenika i namještenika te njihova rada i napredovanja u službi, obavljaju se poslovi koji se odnose na provedbe natječaja, zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti službenika i namještenika, poslovi izrade rješenja iz područja radnih odnosa, izrade plana razvoja kadrova, odnosno praćenja karijere kadrova, utvrđivanja parametara za vrednovanje radnih mjesta, obrade predmeta, predstavki i prigovora iz djelokruga rada službe, zaprimanje pošte te razvrstavanje, evidentiranje, urudžbiranje i dostavljanje pošte u rad, otpremanje pošte i arhiviranje spisa, poslovi zaštite na radu, upravljanje voznim parkom i održavanje čistoće prostorija, obavlja poslove za provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja, organizira seminare za stručno usavršavanje vježbenika i novoprimljenih državnih službenika, organizira stalne i sustavne obuke službenika i namještenika, izrađuje programe za provjeru stručnih znanja, organizira edukaciju i zdravstvene preglede službenika koji rukuju opremom, naoružanjem, zaštitnim sredstvima, prati zakonodavstvo iz djelokruga rada službe, surađuje sa sindikatima, sastavlja izvješća po potrebi, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga, izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.

U Službi za organizaciju, pravne poslove, razvoj i obuku kadrova i opće poslove ustrojavaju se:

2.1. Odjel za organizaciju

2.2. Odjel za pravne poslove

2.3. Odjel za razvoj kadrova i opće poslove

2.4. Odjel za obuku kadrova i stručno usavršavanje.

2.1. Odjel za organizaciju

U okviru Odjela za organizaciju obavljaju se poslovi provjere strukture Carinske uprave u cjelini, provjere radnog vremena, provjere potrebe kadrova, inspekcije po nalogu Europske komisije, procjene sadašnjeg zakonodavstva i drugih podzakonskih propisa koji se odnose na organizaciju, izrade novih zakonskih prijedloga i podzakonskih propisa za poboljšanje rada iz djelokruga rada organizacije, upoznavanja javnosti s rezultatima rada carinske službe, akcijama i mjerama koje carinska služba poduzima za sprječavanje i otkrivanje korupcije i kriminala u svim pojavnim oblicima, benchmarkinga kao sustavnog i trajnog postupka evaluacije, usmjerenog na organizacijska poboljšanja koji vodi do identifikacije i proširenja metoda, postupaka proizvoda i usluga koji se pokažu najboljima (best practice), provjere postojećih procesa poslovanja u Carinskoj upravi i razvoja novih ili odgovarajućih izmijenjenih tijekova, koordiniranje rada s carinarnicama, odjelom za suzbijanje krijumčarenja o organiziranju rada na rendgen-kamionima i operativnom djelovanju na terenu (mjesto i vrijeme), nadzire rad u nižeustrojstvenim jedinicama i pruža stručnu pravnu pomoć, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga, sastavlja izvješća po potrebi.

2.2. Odjel za pravne poslove

U okviru Odjela za pravne poslove obavljaju se poslovi izrade prijedloga za podzakonske propise i druge propise iz svoga djelokruga rada, izrade raznih naputaka, uputa i mišljenja iz djelokruga rada Odjela, pripreme mišljenja na nacrte prijedloga zakona te mišljenja i suglasnosti na podzakonske propise drugih tijela državne uprave u pitanjima koja ulaze u djelokrug Carinske uprave, suradnje na izradi mišljenja na nacrte propisa kojih su stručni nositelji izrade tijela državne vlasti, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti; praćenje primjene propisa, obavljanje pravne kontrole valjanosti svih akata iz djelokruga Odjela, suradnje sa nadležnim tijelima državne vlasti, a napose s Državnim odvjetništvom Republike Hrvatske u vođenju postupaka pred sudovima, poslovi izrade pripremnih podnesaka radi sudjelovanja na ročištima, uz podnošenje i odgovaranje na tužbe iz obveznopravnih i drugih odnosa pred Upravnim i drugim redovnim sudovima, obrade predmete u svim vrstama sudskih postupaka pred nadležnim sudovima, po potrebi zastupa na sudu, poslovi izrade prijedloge za sklapanje izvansudskih nagodbi te izrade prijedloga za sklapanje sudskih nagodbi u tijeku sudskog postupka, poslovi u svezi s rješavanjem imovinskopravnih odnosa, pripreme prijedloga uputa za rad carinarnica iz djelokruga rada Odjela, poslovi disciplinskog sudovanja, nadzora rada u niže ustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pravne pomoći; surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga.

2.3. Odjel za razvoj kadrova i opće poslove

U okviru Odjela za razvoj kadrova i opće poslove obavljaju se poslovi izrade prijedloga za donošenje podzakonskih propisa i drugih propisa iz svoga djelokruga rada, praćenja zakonske regulative iz svog područja rada, praćenja statusnih prava službenika i namještenika, te njihov rad i napredovanje u službi, poslovi koji se odnose na provedbu natječaja, zapošljavanje, položaj, prava, obveze i odgovornosti djelatnika, upravno--pravni poslovi u svezi s prijamom u državnu službu i rasporedom na radna mjesta, te se provodi postupak u svim drugim pitanjima koja se odnose na prava i obveze iz radnih odnosa službenika i namještenika Carinske uprave u I. stupnju, izrađuju se rješenja iz područja radnih odnosa, obrađuju predmeti, predstavke i prigovori iz djelokruga rada Odjela, prati se stanje u određenim upravnim područjima, izrađuje plan razvoja kadrova, odnosno praćenja karijere kadrova (profesionalni razvoj, otkrivanje upravljačkih potencijala), utvrđuju parametri za vrednovanje radnih mjesta, poduzimaju zakonske mjere vezano za polaganje državnih stručnih ispita, prate se podaci o djelatnicima Carinske uprave, obavljaju se poslovi zaštite na radu za koje je, prema propisima obvezan, poslodavac, poslovi organiziranja zakonom propisanih oblika stručnog osposobljavanja za rad na siguran način, te ostale zakonom propisane edukacije, suradnje sa sindikatima, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pravne pomoći, Odjel surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga.

U Odjelu za razvoj kadrova i opće poslove ustrojavaju se:

2.3.1. Pododsjek za opće poslove i pisarnica

2.3.2. Pododsjek za tehničke poslove.

2.3.1. Pododsjek za opće poslove i pisarnica

U okviru Pododsjeka za opće poslove i pisarnice obavlja se zaprimanje pošte, razvrstavanje, evidentiranje, urudžbiranje i dostavljanje pošte u rad, otpremanje pošte, arhiviranje predmeta, telefonska služba, održavanje čistoće prostorija, uključujući i vanjske površine.

2.3.2. Pododsjek za tehničke poslove

U okviru Pododsjeka za tehničke poslove obavljaju se poslovi upravljanja voznim parkom i vodi se briga o ispravnosti, održavanju i čistoći vozila, poslovi vanjske i unutarnje dostave službenih akata, održavanja zgrade i uređaja zgrade, sastavljanja predračuna troškova za tekuće i investicijsko održavanje zgrade, poslovi pomoćno-tehničkog obilježja čije je obavljanje potrebno radi pravodobnog i kvalitetnog obavljanja poslova iz djelokruga državnog tijela.

2.4. Odjel za obuku kadrova i stručno usavršavanje

U okviru Odjela za obuku kadrova i stručno usavršavanje obavljaju se poslovi koji se odnose na provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja, organiziranje seminara za stručno usavršavanje vježbenika i novoprimljenih državnih službenika, organiziranje stalne i sustavne obuke (školovanja) službenika i namještenika Carinske uprave preko savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja, provođenje pripreme za edukaciju carinskih službenika, izrade programa za provjeru stručnih znanja, praćenje provedbe programa obrazovanja, praćenje zakonske regulative iz svoga područja, organiziranje edukacije i zdravstvenih pregleda djelatnika koji rukuju opremom, naoružanjem, zaštitnim sredstvima, pružanje stručne pomoći nižeustrojstvenim jedinicama.

U Odjelu za obuku kadrova i stručno usavršavanje ustrojavaju se:

2.4.1. Središnji odsjek za obrazovanje

2.4.2. Područni odsjek za obrazovanje.

2.4.1. Središnji odsjek za obrazovanje

U okviru Odsjeka obavljaju se poslovi koordinacije vezano za provedbu i uspješnost procesa stručnog usavršavanja službenika, izrađuju se nove obrazovne metode, utvrđuju strategije obrazovanja carinskih službenika, praćenja i controlling obrazovanja, potiču se znanstveni radovi i sudjelovanje u Europskoj uniji obrazovnim programima, organizira izdavanje publikacija na temu obrazovanja; surađuje s Područnim odsjekom za obrazovanje.

2.4.2. Područni odsjek za obrazovanje

U okviru Odsjeka obavljaju se poslovi organiziranja stalne i sustavne izobrazbe službenika i namještenika Carinske uprave, organiziranja savjetovanja, seminara i drugih oblika stručnog usavršavanja službenika, utvrđivanja potreba za obrazovanjem na operativnoj i strateškoj razini, koordinacije i finalizacije obrazovnog plana, obrazovanja trenera, vodstvo provedbenih mjera, organizacije suradnje na operativnoj razini, analize potrebe za obrazovanjem i utvrđivanje rezultata, suradnje na izradi plana za doškolovanje za cijelu Carinsku upravu, utvrđivanja individualnih potreba za školovanjem, koordiniranja edukacija po carinarnicama, sudjelovanja u organizaciji temeljnog obrazovanja, vođenje projekata za školovanje.

3. SLUŽBA ZA FINANCIJSKO-KNJIGOVODSTVENE POSLOVE I POSLOVE IZGRADNJE I ODRŽAVANJA CARINSKIH OBJEKATA

Članak 62.

U okviru Službe za financijsko-knjigovodstvene poslove i poslove izgradnje i održavanja carinskih objekata obavljaju se poslovi praćenja i analize rezultata naplate carinskog i poreznog duga i ovrhe u cjelini, obavlja se obrada i knjiženje izvoda uplatnih računa, izrada mjesečne analize prihoda koje ostvaruje Carinska uprava, dnevno praćenje i izrada analize ostvarenih prihoda po posebnim namjenama, izrada plana proračuna – trogodišnje projekcije proračuna po aktivnostima i kapitalnim projektima sukladno Zakonu o proračunu te prema planu i programu za njegovu izradu, izrada mjesečnih financijskih planova nakon donošenja državnog proračuna, praćenje i izvršenje proračuna, zaprimanje, provjere i verifikacija te registriranje instrumenata za osiguranje carinskog duga, usklađenje stanja vrijednosti bankovnog jamstva sa obveznicima, postupanje po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa, odnosno polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga sukladno zakonskim propisima, davanja prijedloga rješavanja povodom zahtjeva za odgodom plaćanja i za obročno plaćanje carinskog duga, praćenje izvršenja obveza po takvim rješenjima u suradnji sa carinarnicama, sustavno praćenje svih zakonskih osnova naplate carinskog i poreznog duga, izrada uputa i davanje naputaka o provedbi propisa i izrada potrebnih pojašnjenja carinarnicama vezanih za obračun i naplatu carinskog i poreznog duga, kontinuirano praćenje ispunjavanja ugovornih obveza, pripremanje i predlaganje nacrta normativnih akata o primjeni financijskog poslovanja, izrada pregleda i izvješća izvršenih zadataka u odnosu na plan, praćenje realizacije trošenja sredstava, izrada godišnjih i periodičnih obračuna, izrada Plana nabave, provođenja postupka javne nabave sukladno zakonskim propisima, pripreme kompletne natječajne dokumentacije za postupke javnih nadmetanja, pozivnih nadmetanja, izravnih pogodbi, ograničenih prikupljanja ponuda i ostalih načina nabave sukladno važećim zakonskim propisima za nabavu robe, usluga i radova, praćenje rokova isporuka i plaćanja te kvalitete isporučene robe, kontinuirano praćenje ispunjavanja ugovornih obveza, pružanje stručne pomoći carinarnicama u pogledu trošenja financijskih sredstava, obavljaju se poslovi financijskog knjigovodstva, bilanciranje obračuna materijalno-financijskog poslovanja, poslovi vođenja blagajne i obračuna plaća, vodi se evidencija nabave, evidencija osnovnih sredstava i sitnog inventara, organizacija godišnjeg popisa imovine, obveza i potraživanja, vodi se evidencija troškova službenih vozila, poslovi vezani uz izradu i distribuciju pečata, štambilja, obavljaju se poslovi i radnje vezani uz izgradnju, održavanje i modernizaciju objekata Carinske uprave, te nadziranje i koordiniranje svih sudionika tijekom izgradnje ili rekonstrukcije, prati se realizacija programa investicijskog održavanja, održavanje i nabavljanje kompletne opreme za redoviti rad svih službi na objektima, daju se suglasnosti iz područja izgradnje i rekonstrukcije objekata sukladno Zakonu o carinskoj službi, za koje se pribavljaju potrebne suglasnosti, dozvole i odobrenja; suradnja s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga, izvješćivanje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.
U Službi za financijsko-knjigovodstvene poslove i poslove izgradnje i održavanja carinskih objekata ustrojavaju se:
3.1. Odjel za naplatu carinskog i poreznog duga i nabavu roba i usluga
3.2. Odjel za financijsko-računovodstvene poslove i analitičko-planske poslove
3.3. Odjel za izgradnju i održavanje carinskih objekata
3.4. Odjel za osiguranje carinskog duga.

3.1. Odjel za naplatu carinskog i poreznog duga i nabavu roba i usluga

U okviru Odjela za naplatu carinskog i poreznog duga i nabavu roba i usluga, obavljaju se sljedeći poslovi: praćenje naplate carinskog i poreznog duga i ovrhe, praćenje i analiziranje rezultata u naplati carinskog i poreznog duga i ovrhe, davanje prijedloga rješavanja povodom zahtjeva za odgodom plaćanja i za obročno plaćanje carinskog duga, praćenje izvršenja obveza po navedenim rješenjima u suradnji s carinarnicama, obrada i knjiženje izvoda uplatnih računa, sustavno praćenje svih zakonskih osnova naplate carinskog i poreznog duga, primjena propisa iz područja financijsko-materijalnog poslovanja, izrada uputa i davanje naputaka o provedbi propisa i izrada potrebnih pojašnjenja carinarnicama vezanih za obračun i naplatu carinskog i poreznog duga, praćenje i analiza stanja naplaćenih i nenaplaćenih potraživanja carinskog i poreznog duga, izrada Plana nabave, provođenja postupka javne nabave sukladno zakonskim propisima, izrada prijedloga odluke o imenovanju stručnog povjerenstva za provođenje postupka javne nabave, pripreme kompletne natječajne dokumentacije za postupke javnih nadmetanja, pozivnih nadmetanja, izravnih pogodbi, ograničenih prikupljanja ponuda i ostalih načina nabave sukladno važećim zakonskim propisima za nabavu robe, usluga i radova, objava postupaka javne nabave, prikupljanje ponuda i otvaranje istih uz vođenje zapisnika o otvaranju ponuda, te zapisnika o pregledu, usporedbi i ocijeni ponuda, donošenje prijedloga odluke o odabiru najpovoljnije ponude, odnosno prijedloga odluke o poništenju postupka nabave, izrada prijedloga ugovora o nabavi roba, usluga i radova, te priprema istih za zaključivanje, objava zaključenih ugovora nakon provedenih postupaka javne nabave, vođenje evidencije o provedenim postupcima javne nabave, vođenje evidencije o zaključenim ugovorima, nadzor rada u niže ustrojstvenim jedinicama i pružanje stručne pomoći; suradnja s carinarnicama u području svoga djelokruga.

3.2. Odjel za financijsko-računovodstvene poslove i analitičko-planske poslove

U okviru Odjela za financijsko-računovodstvene poslove i analitičko-planske poslove obavljaju se slijedeći poslovi: praćenje primjene propisa iz djelokruga financijskog poslovanja, priprema stručnih podloga za poduzimanje i provedbu mjera iz djelokruga rada Odjela, kao i izrada uputa iz djelokruga rada Odjela, priprema i predlaganje nacrta normativnih akata o primjeni financijskog poslovanja, izrada mjesečne i godišnje analize ostvarenih prihoda, izrada mjesečne i godišnje analize vanjsko trgovinske razmjene, praćenje i izrada analize ostvarenih prihoda po posebnim namjenama, izrada trogodišnje projekcije plana proračuna, sukladno izvršenju plana rashoda, priprema za eventualne izmjene i dopune proračuna, izrada mjesečnih financijskih planova, kao i mjesečna korekcija financijskih planova sukladno izvršenju i izvanrednim potrebama, te ostali poslovi vezani uz područnu državnu riznicu, izvršavanje plaćanja sukladno izvršenoj nabavi roba i uslugama za sve ustrojstvene jedinice i odobrenim proračunskim sredstvima, mjesečna obrada i isplata plaće, kao i ostalih rashoda za zaposlene, poslovi vezani uz službena putovanja (izdavanje i obrada naloga za službeni put, obračun putnih troškova), kunske i devizne isplate gotovine, poslovi ekonomata, priprema godišnjeg popisa imovine, rashod imovine nakon obavljenog godišnjeg popisa imovine, praćenje troškova službenih vozila, poslovi vezani uz izradu i distribuciju pečata carinarnicama, poslovi knjigovodstva, izrada financijskih izvještaja sukladno institucionalnom okviru proračunskog računovodstva, nadzor rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći; suradnja s carinarnicama u području svoga djelokruga.

3.3. Odjel za izgradnju i održavanje carinskih objekata

U okviru Odjela za izgradnju i održavanje carinskih objekata obavljaju se svi poslovi i radnje vezani uz izgradnju, održavanje i modernizaciju objekata, te poslovi vezani uz izradu projektnih zadataka i ustupanje izrade investicijsko-tehničke dokumentacije za izvođenje svih potrebnih dozvola za izgradnju i rekonstrukciju objekata, poslovi održavanja i nabave kompletne opreme za redovit rad svih službi na objektima, pripreme i praćenja radova na izgradnji, rekonstrukciji i adaptaciji objekata, nadzire i koordinira sve sudionike tijekom izgradnje ili rekonstrukcije, sukladno Zakonu o carinskoj službi daje suglasnosti iz područja izgradnje i rekonstrukcije objekata, sudjeluje u sastavljanju projektnih zadataka i elaborata, provodi postupke javnog nadmetanja u skladu s propisima o nabavi roba, usluga i ustupanju radova, za koje pribavlja potrebne suglasnosti, dozvole i odobrenja, provodi stručni nadzor nad izvođenjem radova, izrađuje godišnje periodične planove nabave i provodi javna nadmetanja, nadzor rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći; surađuje sa carinarnicama u području svoga djelokruga.

3.4. Odjel za osiguranje carinskog duga

U okviru Odjela za osiguranje carinskog duga, obavljaju se sljedeći poslovi: zaprimanje, provjera i verificiranje te registriranje zajedničkog bankovnog jamstva za osiguranje carinskog duga, usklađenje stanja vrijednosti bankovnog jamstva sa obveznicima, putem pisanog izvješća svakom obvezniku, te izvješćivanje carinarnica o istom, praćenje važenja i korištenje instrumenata osiguranja carinskog duga, deaktiviranje bankovnih jamstava u Informacijskom sustavu na zahtjev banke izdavatelja bankovnog jamstva ili na zahtjev carinarnica, postupanje po zahtjevu obveznika za ostvarivanje povlaštenog statusa, odnosno polaganje mjenice kao instrumenta osiguranja carinskog duga sukladno zakonskim propisima, rješavanje zahtjeva o povlaštenom statusu, odnosno donošenje odobrenja, rješenja o odbijanju zahtjeva ili rješenja o ukidanju odobrenja, zaprimanje mjenice i mjeničnog očitovanja u Kontrolnik mjenica, kao instrument osiguranja duga u slučajevima kada je doneseno odobrenje o povlaštenom statusu u svim carinskih postupcima, izdavanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva u provoznom postupku, donošenje odluke o visini referentnog iznosa i visini jamstva u provoznom postupku, zaprimanje, provjera i verificiranje, te dodjeljivanje evidencijskog broja zajedničkom jamstvu u provoznom postupku, izdavanje potvrda o zajedničkom jamstvu u provoznom postupku, te produženje valjanosti potvrda o zajedničkom jamstvu u provoznom postupku, izdavanje potvrda o oslobođenju od jamstva u provoznom postupku, praćenje i provjeravanje odobrene visine referentnog iznosa za sva odobrena zajednička jamstva, ukidanje odobrenja za uporabu zajedničkog jamstva, nadzor rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći; surađuje sa carinarnicama u području svoga djelokruga.

4. SLUŽBA ZA CARINSKI SUSTAV I PROCEDURE

Članak 63.

U okviru Službe za carinski sustav i procedure obavljaju se poslovi suradnje u postupcima za donošenje drugih propisa koji se primjenjuju u carinskoj službi, pripreme nacrta naputaka i drugih akata kojima se usmjerava ili ujednačuje praksa carinske službe u provedbi carinskih i drugih propisa koji se primjenjuju pri provedbi carinskih procedura, suradnje u postupcima usklađivanja hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije, suradnje u pripremanju i provedbi mjera za unaprjeđivanje djelotvornosti provedbe carinskih procedura u praksi hrvatske carinske službe, radi njezina usklađenja sa standardima za provedbu carinskih procedura u carinskim službama država Europske unije, provedbe carinskih procedura te carinskih upravnih i prekršajnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda, provedbe postupaka za zaštitu prava intelektualnog vlasništva pri provedbi carinskih procedura, iniciranja ili poduzimanja mjera za djelotvornu provedbu carinskih procedura u prekograničnom prometu robe i osoba, usklađivanja ili provedbe postupanja carinske službe u slučaju izvanrednih ili kriznih situacija, sudjelovanja u provedbi mjera zajedničke agrarne politike i subvencioniranja izvoza, sudjelovanja u provedbi mjera za zaštitu od dampinškog ili subvencioniranog uvoza, suradnje s drugim službama u vezi s provedbom carinskih propisa, te poslovi osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u provedbi carinskih procedura; surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga rada, izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.

U Službi za carinski sustav i procedure ustrojavaju se:

4.1. Odjel za carinski sustav

4.2. Odjel za carinske procedure

4.3. Odjel za granične procedure i izvanredna postupanja

4.4. Odjel za zajedničku agrarnu politiku.

4.1. Odjel za carinski sustav

U okviru Odjela za carinski sustav obavljaju se poslovi sustavnog praćenja provedbe propisa i sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje novih propisa hrvatskoga pravnoga sustava, kojima se izravno ili neizravno uređuju odnosi u carinskome sustavu, sustavnog praćenja provedbe propisa hrvatskoga carinskog sustava, te pripreme stručnih podloga za donošenje novih carinskih propisa iz djelokruga Ministarstva financija i drugih državnih tijela, praćenja postupaka za donošenje carinskih propisa iz djelokruga Europske unije i mjera za njihovu provedbu, te pripreme stručnih podloga za donošenje propisa i poduzimanje drugih mjera za usklađivanje hrvatskih carinskih propisa s carinskim propisima Europske unije, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuje prekogranični promet osoba i roba u dijelu koji provodi carinska služba, i to: opći porezni propisi, propisi o porezu na dodanu vrijednost; devizni propisi, trgovinski propisi, propisi o financijskim prekršajima, u dijelu koji se odnosi na carinsku problematiku, sanitarni, veterinarski, fitosanitarni, zaštita okoliša, te zaštita nacionalnog blaga povijesne, umjetničke ili arheološke vrijednosti; sudjelovanja u pripremi stručnih podloga propisa općega dijela hrvatskoga pravnog sustava, posebice propisa o ustroju državne uprave i posebnim ovlastima upravnih tijela u provedbi carinskih propisa, općem upravnom postupku, upravnim sporovima i prekršajnim postupcima u dijelu koji se odnosi na provedbu propisa carinskog sustava, praćenja primjene carinskih propisa, te izrade nacrta naputaka i drugih mjera za njihovu djelotvorniju provedbu, praćenja provedbe mjera gospodarske politike, te politike carinske i izvancarinske zaštite, te izrade stručnih podloga za donošenje mjera za njihovu provedbu u dijelu koji se odnosi na područje carinskoga sustava, sudjelovanja u osposobljavanju carinskih službenika i drugih sudionika u primjeni carinskih propisa, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu propisa poreznih i drugih propisa u djelokrugu Carinske uprave, te usklađivanja i ujednačavanja prakse pri njihovoj primjeni unutar carinske službe, provedba upravnih, prekršajnih i drugih postupaka u djelokrugu Središnjeg ureda.

4.2. Odjel za carinske procedure

U okviru Odjela za carinske procedure obavljaju se poslovi sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuju carinske procedure, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih akta i mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura, provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu kojim se uređuju carinske procedure, izrade nacrta mišljenja i drugih pojedinačnih akata o provedbi propisa u dijelu koji se odnosi na carinske povlastice i provedbu carinskih procedura, provedbe upravnoga nadzora, te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinskih procedura u djelokrugu carinarnica, suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje.

U Odjelu za carinske procedure ustrojavaju se:

4.2.1. Odsjek za carinske postupke

4.2.2. Odsjek za carinsko upravni i prekršajni postupak

4.2.3. Odsjek za zaštitu intelektualnog vlasništva.

4.2.1. Odsjek za carinske postupke

U okviru Odsjeka za carinske postupke obavljaju se poslovi sudjelovanja i pripreme stručnih podloga za donošenje propisa kojima se uređuju carinske procedure, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih akta i mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura, provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu kojima se uređuju carinske procedure, provedbe upravnog nadzora, te koordinacije i stručne pomoći pri provedbi carinskih procedura u djelokrugu carinarnica, suradnje s otpremnicima i drugim sudionicima u provedbi carinskih procedura, uključujući i sudjelovanje u djelatnostima vezanima uz njihovo stručno usavršavanje, provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje carinskih povlastica, obavljanje stručnih poslova u postupcima povezanima s obavljanjem otpremničke djelatnosti u dijelu koji se odnosi na provedbu carinskih procedura, vođenja propisanih evidencija i provedba upravnog nadzora otpremničkih tvrtki u dijelu koji se odnosi na uvjete za provedbu carinskih procedura, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i ujednačenu primjenu propisa o upravnom postupku u praksi carinske službe, sudjelovanja u provedbi djelatnosti Carinske uprave na stručnom usavršavanju ovlaštenih carinskih otpremnika, usklađivanja rada carinarnica u provedbi postupaka prodaje oduzete ili u korist države ustupljene strane robe, obavljaju se stručni poslovi za državno tijelo ovlašteno za besplatnu dodjelu oduzete ili u korist države ustupljene robe.

4.2.2. Odsjek za carinsko upravni i prekršajni postupak

U okviru Odsjeka za carinsko upravni i prekršajni postupak obavljaju se poslovi provedbe upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda u dijelu koji se odnosi na ostvarivanje carinskih povlastica, obavljaju se stručni poslovi u postupcima povezanima s obavljanjem otpremničke djelatnosti u dijelu koji se odnosi na provedbu carinskih procedura, vođenja propisanih evidencija i provedba upravnog nadzora otpremničkih tvrtki u dijelu koji se odnosi na uvjete za provedbu carinskih procedura, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za djelotvornu i ujednačenu primjenu propisa o upravnom postupku u praksi carinske službe, sudjelovanja u provedbi djelatnosti Carinske uprave na stručnom usavršavanju ovlaštenih carinskih otpremnika, usklađivanja rada carinarnica u provedbi postupaka prodaje oduzete ili u korist države ustupljene strane robe, obavljaju se stručni poslovi za državno tijelo ovlašteno za besplatnu dodjelu oduzete ili u korist države ustupljene robe.

4.2.3. Odsjek za zaštitu intelektualnog vlasništva

U okviru Odsjeka za zaštitu intelektualnog vlasništva obavljaju se poslovi sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa u području intelektualnog vlasništva u dijelu koji se odnosi na procedure za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, pripreme stručnih podloga za donošenje propisa o provedbi postupaka za zaštitu intelektualnog vlasništva u praksi carinske službe, provedbe upravnih postupaka za zaštitu intelektualnog vlasništva u djelokrugu Središnjega ureda, vođenja evidencija o zahtjevima za zaštitu intelektualnog vlasništva, suradnje s državnim i javnim tijelima, te interesnim udrugama za zaštitu prava intelektualnog vlasništva, koordinacije i stručne pomoći pri provedbi postupaka za zaštitu prava intelektualnog vlasništva u djelokrugu carinarnica, suradnje u postupcima osposobljavanja carinskih službenika i drugih sudionika u postupcima za zaštitu prava intelektualnog vlasništva pri provedbi carinskih procedura.

4.3. Odjel za granične procedure i izvanredna postupanja

U okviru Odjela za granične procedure i izvanredna postupanja obavljaju se poslovi sustavnog praćenja i predlaganja adekvatnog postupanja u reguliranju prakse prema međunarodnoj, europskoj, međudržavnoj i nacionalnoj carinskoj regulativi u poslovima prekograničnog i pograničnog prometa te nadzora državne granice, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i propisa u provedbi carinskih procedura prekograničnog i pograničnog pomorskog, riječnog, zračnog, cestovnog i željezničkog prometa, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih akata te mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura u području kontrolnih i drugih funkcija na granici, provođenja upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda vezano uz djelatnost Odjela, organiziranja i koordiniranja rada centralne službe i područnih centara vezano za obveze carinske službe iz odredaba o zaštiti i nadzoru unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa, organiziranja i koordiniranja rada centralne službe i područnih centara vezano uz obveze carinske službe iz međunarodnih i međudržavnih obveza i odredaba o izvanrednim situacijama i kriznim stanjima, organiziranja i koordiniranja rada centralne službe i područnih centara vezano uz obveze carinske službe iz međunarodnih, europskih i međudržavnih obveza i odredaba o uređenju procedura u obavljanju vitalnoga civilnog transporta vezano uz zemlje članice Europske unije, zemlje kandidate i treće zemlje, obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora područnih centara za izvanredna i krizna stanja, za obavljanje vitalnoga civilnog transporta i područnih centara za zaštitu i nadzor unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa, obavljaju se poslovi menadžmenta u izvanrednim situacijama i kriznim stanjima, upravljanja krizama u dijelu koji se odnosi na odgovornost carinskih djelovanja, sudjelovanje u suradnji s Europskom agencijom za upravljanje i provedbu suradnje na vanjskim granicama, sudjelovanje u radu i suradnji međudržavnih pograničnih tijela, te izrade stručnih podloga vezanih uz te aktivnosti i provedbu mjera iz toga djelokruga, sudjelovanje u izradi, usklađivanju i kontroli tekućih i periodičnih planova centralne službe i područnih centara za izvanredna i krizna stanja, za obavljanje vitalnoga civilnog transporta, te područnih centara za zaštitu i nadzor unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa, organiziranja i obavljanja obuke djelatnika i timova za izvanredna djelovanja i krizna stanja.

U Odjelu za granične procedure i izvanredna postupanja ustrojavaju se:

4.3.1. Odsjek za granične procedure

4.3.2. Odsjek za izvanredna i krizna postupanja.

4.3.1. Odsjek za granične procedure

U okviru Odsjeka za granične procedure obavljaju se poslovi sustavnog praćenja i predlaganja adekvatnog postupanja u reguliranju prakse prema međunarodnoj, europskoj, međudržavnoj i nacionalnoj carinskoj regulativi u poslovima prekograničnog i pograničnog prometa te nadzora državne granice, sustavnog praćenja i predlaganja adekvatnog postupanja po Schengenskom sporazumu glede carinskih mjera u politici suradnje slobodnoga prometa, sigurnosti i prava te slobodnoga kretanja osoba u uvjetima ukidanja unutarnjih granica i uspostave pravila novog režima na vanjskim granicama Europske unije, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i propisa u provedbi carinskih procedura prekograničnog i pograničnog pomorskog, riječnog, zračnog, cestovnog i željezničkog prometa, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih akata te mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura u području kontrolnih i drugih funkcija na granici, sudjelovanja u suradnji s Europskom agencijom za upravljanje i provedbu suradnje na vanjskim granicama, provođenja upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda vezano uz djelatnost Odjela.

4.3.2. Odsjek za izvanredna i krizna postupanja

U okviru Odsjeka za izvanredna i krizna postupanja obavljaju se poslovi sustavnog praćenja i predlaganja adekvatnog postupanja u reguliranju prakse prema međunarodnoj, europskoj, međudržavnoj i nacionalnoj carinskoj regulativi u poslovima prekograničnog i pograničnog prometa te nadzora državne granice, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga i propisa u provedbi carinskih procedura prekograničnog i pograničnog pomorskog, riječnog, zračnog, cestovnog i željezničkog prometa, pripreme nacrta naputaka i drugih usmjeravajućih akata te mišljenja vezanih uz provedbu carinskih procedura u području kontrolnih i drugih funkcija na granici, provođenja upravnih postupaka iz djelokruga Središnjeg ureda vezano uz djelatnost Odjela, organiziranja i koordiniranja rada centralne službe i područnih centara vezano uz obveze carinske službe iz odredbi o zaštiti i nadzoru unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa, organiziranja i koordiniranja rada centralne službe i područnih centara vezano uz obaveze carinske službe iz međunarodnih i međudržavnih obveza i odredaba o izvanrednim situacijama i kriznim stanjima, organiziranja i koordiniranja rada centralne službe i područnih centara vezano uz obveze carinske službe iz međunarodnih, europskih i međudržavnih obveza i odredaba o uređenju procedura u obavljanju vitalnog civilnog transporta vezano uz zemlje članice Europske unije, zemlje kandidate i treće zemlje, obavljaju se poslovi inspekcijskog nadzora područnih centara za izvanredna i krizna stanja, za obavljanje vitalnoga civilnog transporta i područnih centara za zaštitu i nadzor unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenoga ekološko-ribolovnog pojasa, obavljaju se poslovi menadžmenta u izvanrednim situacijama i kriznim stanjima, upravljanja krizama u dijelu koji se odnosi na odgovornost carinskih djelovanja, sudjelovanje u suradnji s Europskom agencijom za upravljanje i provedbu suradnje na vanjskim granicama, sudjelovanje u radu i suradnji međudržavnih pograničnih tijela, te izrade stručnih podloga vezanih uz te aktivnosti i provedbu mjera iz toga djelokruga, sudjelovanje u izradi, usklađivanju i kontroli tekućih i periodičnih planova centralne službe i područnih centara za izvanredna i krizna stanja za obavljanje vitalnog civilnog transporta i područnih centara za zaštitu i nadzor unutrašnjih morskih voda, teritorijalnog mora i zaštićenog ekološko-ribolovnog pojasa, organiziranja i obavljanja obuke djelatnika i timova za izvanredna djelovanja i krizna stanja.

4.4. Odjel za zajedničku agrarnu politiku

U okviru Odjela za zajedničku agrarnu politiku obavljaju se poslovi sustavnog praćenja propisa Europske unije u dijelu koji se odnosi na zajedničku agrarnu politiku, posebice tržišne organizacije i sustav poticaja, sudjelovanja u pripremi stručnih podloga za donošenje propisa o agrarnoj politici, posebice tržišne organizacije i sustava poticaja, kako pri njihovu usklađivanju s propisima Europske unije, tako i u dijelu koji se uređuje nacionalnim propisima država Europske unije, poslovi pripreme naputaka i drugih akata kojima se usmjerava ili ujednačuje praksa carinarnica u provedbi propisa europske odnosno nacionalne agrarne politike, te uređuje postupak realizacije izvoznih poticaja, provedbe mjera carinskog nadzora u prekograničnom prometu poljoprivrednih proizvoda obuhvaćenih mjerama zajedničke agrarne politike, usklađivanja rada carinarnica i drugih stručnih službi koje sudjeluju u postupku odobravanja, isplaćivanja i knjiženja izvoznih subvencija, pružanja stručne pomoći izvoznicima i drugim korisnicima u postupku odobravanja i dodjeljivanja izvoznih subvencija.

5. SLUŽBA ZA MEĐUNARODNU SURADNJUI EUROPSKE INTEGRACIJE

Članak 64.

U okviru Službe za međunarodnu suradnju i europske integracije obavljaju se poslovi pripreme prijedloga za sklapanje ugovora sa stranim carinskim službama o međusobnoj pomoći i suradnji, organiziranja pregovora o istima, te provodi zakonsku proceduru glede stupanja na snagu istih, davanja mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i konvencija, aktivnog sudjelovanja u radu tijela Svjetske carinske organizacije (World Customs Organization – dalje u tekstu: WCO) na području carinske suradnje, koordiniranja sudjelovanja i rada u tijelima WCO i Svjetske trgovačke organizacije (World Trade Organization – dalje u tekstu: WTO) s nadležnim službama Carinske uprave Republike Hrvatske ovisno o tematskom području, pripreme prijedloga za prihvaćanje preporuka Vijeća za carinsku suradnju WCO-a, aktivnog sudjelovanja u radu tijela Europske komisije na području carinske suradnje, organiziranja i koordiniranja zastupanja u tijelima Europske komisije s nadležnim službama Carinske uprave Republike Hrvatske, ovisno o tematskom području, aktivnog sudjelovanja u pregovorima s Europske komisije, aktivnog praćenja i sudjelovanja u pripremama, te donošenja acquis communautairea, organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza preuzetih u okviru europskih integracijskih procesa, organiziranja i koordiniranja projekata tehničke pomoći Europske unije, organiziranja i koordiniranja projektima koje Carinska uprava prima temeljem međunarodnih zajmova ili donacija, suradnje s međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj, prevođenja za potrebe Središnjeg ureda Carinske uprave, izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.

U Službi za međunarodnu suradnju i europske integracije ustrojavaju se:

5.1. Odjel za međunarodnu suradnju

5.2. Odjel za europske integracije.

5.1. Odjel za međunarodnu suradnju

U okviru Odjela za međunarodnu suradnju obavljaju se poslovi pripreme prijedloga za sklapanje ugovora sa stranim carinskim službama o međusobnoj pomoći i suradnji, organiziranja pregovora o istima, te provodi zakonsku proceduru glede stupanja na snagu istih, davanja mišljenja na nacrte međunarodnih ugovora i konvencija, aktivnog sudjelovanja u radu tijela WCO na području carinske suradnje, koordiniranja sudjelovanja i rad u tijelima WCO i WTO s nadležnim službama Carinske uprave Republike Hrvatske, ovisno o tematskom području, pripreme prijedloga za prihvaćanje preporuka Vijeća za carinsku suradnju WCO-a, distribuiranja podnesaka međunarodnih institucija i inozemnih državnih tijela prema stručnim službama te koordiniranja njihova izvršavanja, suradnje s međunarodnim organizacijama akreditiranima u Republici Hrvatskoj, organiziranja međunarodnih skupova i sastanaka, prevođenja za potrebe Središnjeg ureda Carinske uprave.

5.2. Odjel za europske integracije

U okviru Odjela za europske integracije obavljaju se poslovi aktivnog sudjelovanja u radu tijela Europske komisije na području carinske suradnje, organiziranja i koordiniranja zastupanja u tijelima Europske komisije s nadležnim službama Carinske uprave Republike Hrvatske, ovisno o tematskom području, organiziranja i koordiniranja suradnje s nadležnim tijelima Europske unije, aktivnog sudjelovanja u pregovorima s Europskom komisijom, aktivnog praćenja i sudjelovanja u pripremama, te donošenja acquis communautairea, smjernica regulativa i drugih propisa u Europskoj uniji – suradnja sa Službom za carinski sustav i postupke, provođenja aktivnosti vezanih uz prilagodbu carinskog sustava kriterijima Europske unije, praćenja harmonizacije carinskih postupaka sukladno zahtjevima Europske unije, organiziranja i koordiniranja izvršavanja obveza preuzetih u okviru europskih integracijskih procesa, organiziranja i koordiniranja projektima tehničke pomoći Europske unije, organiziranja i koordiniranja projektima koje Carinska uprava prima temeljem međunarodnih zajmova ili donacija, organiziranja seminara, radionica i studijskih putovanja u sklopu navedenih projekata, distribuiranja stručnih materijala i dokumentacije Europske komisije prema stručnim službama Carinske uprave Republike Hrvatske, organiziranja i pripremanja službenika za rad u tijelima Europske komisije, prevođenja za potrebe Središnjeg ureda Carinske uprave.

6. SLUŽBA ZA POSEBNE POREZE

Članak 65.

U okviru Službe za posebne poreze obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga, nacrta, prijedloga zakona i pravilnika sukladno smjernicama ovlaštenih državnih tijela, pripreme stručnih podloga i nacrta naputaka za provedbu, sudjelovanja u radu radnih tijela za izradu stručnih podloga i utvrđenja nacrta posebnih propisa iz djelokruga primjene propisa u nadležnosti Carinske uprave; surađuje u pripremi te priprema stručne podloge kojima se usklađuje nacionalno zakonodavstvo s pravnim stečevinama Europske unije, prati gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika te surađuje s njima, prati smjernice proračunske porezne politike te sudjeluje na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanima uz teme iz djelokruga Službe, prati posebne propise čija je primjena od utjecaja na primjenu posebnih poreza, izrađuje mjesečna izvješća o radu, nadzire poslove glavnog trezora i pomoćnih trezora, obavlja inspekcijske poslove nad proizvodnjom te proizvedenim i isporučenim količinama trošarinskih proizvoda kod poreznog obveznika u svezi s označavanjem propisanim markicama, sukladno trošarinskim propisima, obavljaju se poslovi izdavanja odobrenja za uvoz i izvoz predmeta oporezivanja, koja su propisana trošarinskim propisima, izdavanja odobrenja za porezna oslobođenja posebnog poreza, koja su propisana trošarinskim propisima, priprema naputaka i mišljenja u svezi s provedbom propisa o posebnim porezima, kontrole primjene i provedbe izdanih tumačenja i mišljenja vezanih za posebne poreze, praćenja propisa koji se odnose na posebne poreze te druge propise vezane uz njihovu primjenu, predlaganja izmjena propisa te surađuje u izradi prijedloga izmjena zakona i pravilnika za robu koja podliježe naplati posebnih poreza, davanja savjeta, mišljenja i odgovora na upite drugih državnih tijela, carinarnica i poreznih obveznika, obavljaju se poslovi vezani za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturiranja troškova markica naručitelju, nadziranja uništenja markica za označavanje trošarinskih proizvoda, obavljaju se poslovi dnevnog praćenja utroška i uplate tiskarske vrijednosti za markice, poslovi nadzora nad uporabom markica, evidentiranja podataka o količini izdanih markica za trošarinske proizvode, te uspoređivanje s podacima iz izvješća o proizvedenim količinama, stanja zaliha, izvezenim količinama trošarinskih proizvoda; surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga, izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.

U Službi za posebne poreze ustrojavaju se:

6.1. Odjel za porezni sustav

6.2. Odjel za porezne postupke i označavanje predmeta oporezivanja propisanim markicama.

6.1. Odjel za porezni sustav

U okviru Odjela za porezni sustav obavljaju se poslovi izrade stručnih podloga, nacrta, prijedloga zakona i pravilnika sukladno smjernicama ovlaštenih državnih tijela, pripremanja stručnih podloga i nacrta naputaka za provedbu, sudjelovanja u radu radnih tijela za izradu stručnih podloga i izrade nacrta posebnih propisa iz djelokruga primjene propisa u nadležnosti Carinske uprave, organiziranja i koordiniranja rada s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave u pogledu usuglašavanja stajališta u svezi s izradom stručnih podloga, izmjena i dopuna zakona o posebnim porezima i pripadajućih pravilnika, suradnje u pripremi te priprema stručnih podloga kojima se usklađuje nacionalno zakonodavstvo s pravnim stečevinama Europske unije, praćenja gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika te suradnje s njima, praćenja smjernica proračunske porezne politike, sudjelovanja na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanima uz teme iz djelokruga Službe, praćenja posebnih propisa čija je primjena od utjecaja na primjenu posebnih poreza, poslovi izrade mjesečnih izvješća o radu, nadzora rada u niže ustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga; surađuje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.
U Odjelu za porezni sustav ustrojavaju se:

6.1.1. Odsjek za alkohol
6.1.2. Odsjek za duhanske proizvode
6.1.3. Odsjek za energente
6.1.4. Odsjek za posebne poreze.

6.1.1. Odsjek za alkohol

U okviru Odsjeka za alkohol obavljaju se poslovi pripremanja stručnih podloga kojima se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo iz područja posebnih poreza koji se tiču alkohola i alkoholnih pića s trošarinskim propisima Europske unije, mjere za njihovu provedbu, suradnja i sudjelovanje u radu radnih tijela za izradu nacrta prijedloga zakona i pravilnika iz područja posebnih poreza koji se tiču alkohola i alkoholnih pića, organiziranje i koordinacija rada s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave u pogledu usuglašavanja stajališta u svezi izrade izmjena i dopuna zakona o posebnim porezima i pripadajućih pravilnika, izrada nacrta prijedloga zakona i pravilnika iz područja posebnih poreza koji se tiču alkohola i alkoholnih pića sukladno smjernicama ovlaštenih državnih tijela, sudjelovanje u radu povjerenstava za izradu stručnih podloga za provedbu posebnih poreza koji se tiču alkohola i alkoholnih pića, pripreme nacrta naputaka, stručnih podloga i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu poreznih propisa, usklađivanje i ujednačavanje prakse pri njihovoj primjeni, praćenje gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika te suradnje s njima, praćenje smjernica proračunske porezne politike te sudjelovanje na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga Odsjeka, praćenje posebnih propisa čija je primjena od utjecaja na primjenu posebnih poreza koji se tiču alkohola i alkoholnih pića, davanje savjeta, mišljenja, odgovora na upite, sudjelovanje u osposobljavanju carinskih službenika i drugih sudionika u primjeni posebnih poreza koji se tiču alkohola i alkoholnih pića, izrada mjesečnih izvješća o radu.

6.1.2. Odsjek za duhanske proizvode

U okviru Odsjeka za duhan obavljaju se poslovi pripremanja stručnih podloga kojima se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo iz područja posebnih poreza koji se tiču duhanskih proizvoda s trošarinskim propisima Europske unije, mjere za njihovu provedbu, suradnja i sudjelovanje u radu radnih tijela za izradu nacrta prijedloga zakona i pravilnika iz područja posebnih poreza koji se tiču duhanskih proizvoda, organiziranje i koordinacija rada s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave u pogledu usuglašavanja stajališta u svezi izrade izmjena i dopuna zakona o posebnim porezima i pripadajućih pravilnika, izrada nacrta prijedloga zakona i pravilnika iz područja posebnih poreza koji se tiču duhanskih proizvoda sukladno smjernicama ovlaštenih državnih tijela, sudjelovanje u radu povjerenstava za izradu stručnih podloga za provedbu posebnih poreza koji se tiču duhanskih proizvoda, pripreme nacrta naputaka, stručnih podloga i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu poreznih propisa, usklađivanje i ujednačavanje prakse pri njihovoj primjeni, praćenje gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika te suradnje s njima, praćenje smjernica proračunske porezne politike te sudjelovanje na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga Odsjeka, praćenje posebnih propisa čija je primjena od utjecaja na primjenu posebnih poreza koji se tiču duhanskih proizvoda, davanje savjeta, mišljenja, odgovora na upite, sudjelovanje u osposobljavanju carinskih službenika i drugih sudionika u primjeni posebnih poreza koji se tiču duhanskih proizvoda, izrada mjesečnih izvješća o radu.

6.1.3. Odsjek za energente

U okviru Odsjeka za energente obavljaju se poslovi pripremanja stručnih podloga kojima se usklađuje hrvatsko zakonodavstvo iz područja posebnih poreza koji se tiču energenata i električne energije s trošarinskim propisima Europske unije, mjere za njihovu provedbu, suradnja i sudjelovanje u radu radnih tijela za izradu nacrta prijedloga zakona i pravilnika iz područja posebnih poreza koji se tiču energenata i električne energije, organiziranje i koordinacija rada s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave u pogledu usuglašavanja stajališta u svezi izrade izmjena i dopuna zakona o posebnim porezima i pripadajućih pravilnika, izrada nacrta prijedloga zakona i pravilnika iz područja posebnih poreza koji se tiču energenata i električne energije sukladno smjernicama ovlaštenih državnih tijela, sudjelovanje u radu povjerenstava za izradu stručnih podloga za provedbu posebnih poreza koji se tiču energenata i električne energije, pripreme nacrta naputaka, stručnih podloga i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu poreznih propisa, usklađivanje i ujednačavanje prakse pri njihovoj primjeni, praćenje gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika te suradnje s njima, praćenje smjernica proračunske porezne politike te sudjelovanje na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga Odsjeka, praćenje posebnih propisa čija je primjena od utjecaja na primjenu posebnih poreza koji se tiču energenata i električne energije, davanje savjeta, mišljenja, odgovora na upite, sudjelovanje u osposobljavanju carinskih službenika i drugih sudionika u primjeni posebnih poreza koji se tiču energenata i električne energije, izrada mjesečnih izvješća o radu.

6.1.4. Odsjek za posebne poreze

U okviru Odsjeka za posebne poreze obavljaju se poslovi pripremanja stručnih podloga kojima se hrvatsko zakonodavstvo iz područja drugih posebnih poreza prilagođava trošarinskim propisima Europske unije, mjere za njihovu provedbu, suradnja i sudjelovanje u radu radnih tijela za izradu nacrta prijedloga zakona i pravilnika iz područja drugih posebnih poreza, organiziranje i koordinacija rada s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave u pogledu usuglašavanja stajališta u svezi izrade izmjena i dopuna zakona o drugim posebnim porezima i pripadajućih pravilnika, izrada nacrta prijedloga zakona i pravilnika iz područja drugih posebnih poreza sukladno smjernicama ovlaštenih državnih tijela, sudjelovanje u radu povjerenstava za izradu stručnih podloga za provedbu drugih posebnih poreza, pripreme nacrta naputaka, stručnih podloga i drugih usmjeravajućih mjera za provedbu drugih poreznih propisa, usklađivanje i ujednačavanje prakse pri njihovoj primjeni, praćenje gospodarske, poslovne i porezne sposobnosti poreznih obveznika te suradnje s njima, praćenje smjernica proračunske porezne politike te sudjelovanje na savjetovanjima i stručnim sastancima vezanim uz teme iz djelokruga Odsjeka, praćenje posebnih propisa čija je primjena od utjecaja na primjenu drugih posebnih poreza, davanje savjeta, mišljenja, odgovora na upite, sudjelovanje u osposobljavanju carinskih službenika i drugih sudionika u primjeni drugih posebnih poreza, izrada mjesečnih izvješća o radu.6.2. Odjel za porezne postupke i označavanje predmeta oporezivanja propisanim markicama

U okviru Odjela za porezne postupke i označavanje predmeta oporezivanja propisanim markicama obavljaju se poslovi izdavanja odobrenja za uvoz i izvoz predmeta oporezivanja, koja su propisana trošarinskim propisima, izdavanja odobrenja za porezna oslobođenja od posebnog poreza, koja su propisana trošarinskim propisima, pripreme naputaka i mišljenja u svezi s provedbom propisa o posebnim porezima, kontrole primjene i provedbe izdanih tumačenja i mišljenja vezanih za posebne poreze, praćenja propisa koji se odnose na posebne poreze te druge propise vezane uz njihovu primjenu, predlaganja izmjena propisa te suradnje u izradi prijedloga izmjena zakona i pravilnika za robu koja podliježe naplati posebnih poreza, davanje savjeta i mišljenja, davanje odgovora na upite drugih državnih tijela, carinarnica i poreznih obveznika, poslovi nadzora glavnog trezora i pomoćnih trezora, inspekcijski poslovi nad proizvodnjom te proizvedenim i isporučenim količinama trošarinskih proizvoda kod poreznog obveznika u s vezi s označavanjem propisanim markicama, sukladno trošarinskim propisima, poslovi vezani za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, te fakturiranja troškova markica naručitelju, nadziranja uništenja markica za označavanje trošarinskih proizvoda, poslovi dnevnog praćenja utroška i uplate tiskarske vrijednosti za markice, poslovi nadzora nad uporabom markica, evidentiranja podataka o količini izdanih markica za trošarinske proizvode, te uspoređivanje s podacima iz izvješća o proizvedenim količinama, stanja zaliha, izvezenim količinama trošarinskih proizvoda, izrade mjesečnih izvješća o radu, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga; surađuje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.

U Odjelu za porezne postupke i označavanje predmeta oporezivanja propisanim markicama ustrojavaju se:

6.2.1. Odsjek za porezne postupke

6.2.2. Odsjek za označavanje predmeta oporezivanja propisanim markicama

6.2.1. Odsjek za porezne postupke

U okviru Odsjeka za porezne postupke obavljaju se poslovi izdavanja odobrenja za uvoz i izvoz predmeta oporezivanja, koja su propisana trošarinskim propisima, izdavanja odobrenja za porezna oslobođenja posebnog poreza, koja su propisana trošarinskim propisima, pripremanja naputaka i mišljenja u svezi s provedbom propisa o posebnim porezima, kontrole primjene i provedbe izdanih tumačenja i mišljenja vezanih za posebne poreze, praćenja propisa koji se odnose na posebne poreze te drugih propisa vezanih uz njihovu primjenu, predlaganja izmjena propisa, te suradnje u izradi prijedloga za izmjene zakona i pravilnika za robu koja podliježe naplati posebnih poreza, davanja savjeta i mišljenja, te davanja odgovora na upite drugih državnih tijela, carinarnica i poreznih obveznika, izrade mjesečnih izvješća o radu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga.

6.2.2. Odsjek za označavanje predmeta oporezivanja propisanim markicama

U okviru Odsjeka za označavanje predmeta oporezivanja propisanim markicama obavljaju se poslovi nadzora glavnog trezora i pomoćnih trezora, inspekcijski poslovi nad proizvodnjom te proizvedenim i isporučenim količinama trošarinskih proizvoda kod poreznog obveznika u svezi s označavanjem propisanim markicama sukladno trošarinskim propisima, poslovi izdavanja odobrenja za uvoz i izvoz predmeta oporezivanja, koja su propisana trošarinskim propisima, pripremanja naputaka i mišljenja u svezi s provedbom propisa o posebnim porezima, kontrole primjene i provedbe izdanih tumačenja i mišljenja vezanih za posebne poreze, praćenja propisa koji se odnose na posebne poreze te drugih propisa vezanih uz njihovu primjenu, predlaganja izmjena propisa te suradnje u izradi prijedloga izmjena zakona i pravilnika za robu koja podliježe naplati posebnih poreza, davanje savjeta i mišljenja te odgovora na upite drugih državnih tijela, carinarnica i poreznih obveznika, poslovi vezani za narudžbu, primanje, izdavanje i distribuciju markica, fakturiranja troškova markica naručitelju, nadziranja uništenja markica za označavanje trošarinskih proizvoda, poslovi dnevnog praćenja utroška i uplate tiskarske vrijednosti za markice, poslovi nadzora nad uporabom markica, evidentiranja podataka o količini izdanih markica za trošarinske proizvode, te uspoređivanje s podacima iz izvješća o proizvedenim količinama, stanja zaliha, izvezenim količinama trošarinskih proizvoda, poslovi izrade i dostave mjesečnih izvješća o radu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga.

7. SLUŽBA ZA CARINSKU TARIFU, VRIJEDNOST, PODRIJETLO I CARINSKI LABORATORIJ

Članak 66.

U okviru Službe za carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i carinski laboratorij obavljaju se poslovi pripreme stajališta i zastupanja Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WTO-a i WCO-a, Europske komisije i drugim međunarodnim sastancima i seminarima, u svezi s carinskom tarifom, vrijednošću i podrijetlom, preuzimanja i praćenja međunarodnih i europskih propisa vezanih uz Carinsku tarifu (dalje u tekstu: CT) i prilagodbe domaćeg zakonodavstva istim, implementacije amandmana na Konvenciju o Harmoniziranom sustavu i amandmana na Kombiniranu nomenklaturu u carinsku tarifu Republike Hrvatske, preuzimanja, implementacije, praćenja i ažuriranja podzakonskih propisa i drugih dokumenata WCO, WTO i Europske unije vezanih za Carinsku tarifu, vrijednost i podrijetlo robe, pripreme stručnih podloga i donošenja nacionalnih propisa vezanih uz CT, donošenja konačnih odluka o razvrstavanju robe uz CT, davanja obvezujućih mišljenja o razvrstavanju robe u CT, davanja mišljenja o razvrstavanju robe u CT za potrebe upravnog i prekršajnog postupka, praćenja europskih propisa vezanih uz carinske kvote te izuzeća i implementacije tih propisa u nacionalni sustav za kvote i izuzeća, upravljanja i nadzora nad podacima o carinskim kvotama i izuzećima koji se dnevno izmjenjuju s centralnim mjestom za raspodjelu carinskih kvota u Bruxellesu, pripreme stručnih podloga i implementacija u CT preuzetih obveza iz međunarodnih i međudržavnih ugovora, pripreme stručnih podloga i implementacije mjera poljoprivredne i gospodarske politike u CT, praćenja europskih propisa i analiza njihova utjecaja na nacionalnu Integriranu tarifu zajednice (Tarif intégré communautaire – dalje u tekstu: TARIC sustav), implementacije tih propisa u nacionalni TARIC sustav, suradnje s ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu, s drugim ministarstvima i tijelima u pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske u radu Europske komisije iz područja vezanim uz TARIC, poslovi upravljanja i nadzora nad podacima koji se dnevno izmjenjuju s centralnim mjestom za TARIC u Bruxellesu, utvrđivanja carinske vrijednosti za određenu robu, davanja mišljenja o carinskoj vrijednosti robe, provjere vjerodostojnosti dokumentacije po zamolnicama stranih administracija, vršenja provjera vjerodostojnosti deklariranja projekta WCO razmjene podataka za carinsku vrijednost, odgovori na upite carinarnica, pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene propisa utvrđivanja carinske vrijednosti, davanja mišljenja o carinskoj vrijednosti po upitima uvoznika/otpremnika, praćenja i analize problema utvrđivanja podrijetla robe, te predlaganje rješenja, izdavanja obvezujućih mišljenja na zahtjev stranaka, obrade podataka dostavljenih od uvoznika u svrhu izdavanja rješenja za ovlaštenog izvoznika, neposredne provjere dokaza o podrijetlu robe i osnovanost upućivanja zahtjeva za naknadne provjere podrijetla robe stranim carinskim administracijama, sastavljanje izvještaja stranim administracijama temeljem utvrđenih podataka kod izvoznika i obavljanja kontrole, obrade podataka koji se dostavljaju od strane administracije i postupanje po istima, odgovori na upite carinarnica, pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene pravila o podrijetlu robe, provjere provođenja primjene povrata ili izuzeća, praćenja i preuzimanja međunarodnih i europskih propisa te normi vezanih uz provođenje fizikalnih i kemijskih ispitivanja, suradnje sa carinskim laboratorijima zemalja članica Europske unije i drugih zemalja u okviru carinske suradnje, provođenja fizikalnih i kemijskih analiza za potrebe carinske službe u svrhu utvrđivanja vrste robe, razvrstavanja u CT, primjene pravila podrijetla, vrijednosti, otkrivanja i sprječavanja carinskih i trošarinskih prekršaja i drugih kažnjivih djela i sl., provođenja fizikalnih i kemijskih analiza komercijalne naravi, davanja nalaza o izvršenom ispitivanju, suradnje s drugim službama i odjelima Carinske uprave pri provedbi kontrole rada carinarnica, provjere kod pravnih osoba, kontrole koje obavljaju mobilne ekipe i Odjel za suzbijanje krijumčarenja-prijevara, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga; izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.

U Službi za carinsku tarifu, vrijednost, podrijetlo i carinski laboratorij ustrojavaju se:

7.1. Odjel za carinsku tarifu

7.2. Odjel za carinsku vrijednost

7.3. Odjel za podrijetlo robe

7.4. Odjel za carinski laboratorij.

7.1. Odjel za carinsku tarifu

U okviru Odjela za carinsku tarifu obavljaju se poslovi pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WCO, pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske komisije, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti, Gospodarskom komorom i gospodarskim subjektima iz djelokruga rada odjela u pripremi stajališta vezano uz zastupanje Republike Hrvatske u radu tijela Europske komisije, sudjelovanje u pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske u radu WTO i drugih međunarodnih organizacija i tijela, sudjelovanje i zastupanje Republike Hrvatske na drugim međunarodnim sastancima i seminarima, poslovi praćenja i preuzimanja međunarodnih i europskih propisa iz djelokruga odjela te implementacije tih propisa u nacionalno zakonodavstvo, implementacija amandmana na Konvenciju o Harmoniziranom sustavu i amandmana na Kombiniranu nomenklaturu u CT, koordiniranja i suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave koja sudjeluju pri izradi i donošenju Zakona i Uredbe o CT, poslovi pripremanja stručnih podloga i implementiranje u CT preuzetih obveza iz međunarodnih i međudržavnih ugovora te pripremanja stručne podloge i implementacija mjera poljoprivredne i gospodarske politike u CT, suradnje s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave u pripremi kod izrade drugih propisa, poslovi pripremanja stručnih podloga i implementacija tih propisa u CT i sudjelovanje u radu radnih tijela za njihovu provedbu, donošenja konačnih odluka o razvrstavanju robe u CT, poslovi izdavanja obvezujućih i drugih mišljenja o razvrstavanju robe u CT, izrada naputaka, smjernica i uputa iz djelokruga rada odjela, poslovi upravljanja i nadzora nad podacima koji se dnevno izmjenjuju s centralnim mjestima za TARIC i kvote u Bruxellesu, organiziranja prikupljanja i prijenosa statističkih podataka te pripremanja i prosljeđivanja periodičnih izvješća iz djelokruga rada odjela u Bruxelles, poslovi pripremanja stručnih materijala i provođenja obuke carinskih djelatnika u okviru Odjela za obuku kadrova i stručnog usavršavanja, poslovi suradnje s Odjelom za unutarnji nadzor i kontrolu u poslovima kontrole rada carinarnica, suradnje sa Službom za nadzor, drugim službama u Carinskoj upravi i pročelnicima carinarnice u području djelokruga rada odjela, poslovi razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu iz djelokruga odjela, davanja informacija i odgovora na upite pravnih i fizičkih osoba, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći.

U Odjelu za carinsku tarifu ustrojavaju se:

7.1.1. Odsjek za carinsku tarifu

7.1.2. Odsjek za kvote

7.1.3. Odsjek za TARIC.

7.1.1. Odsjek za carinsku tarifu

U okviru Odsjeka za carinsku tarifu obavljaju se poslovi pripreme stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WCO, praćenja radnih materijala i izvješća sa sjednica istih i informiranje o odlukama usvojenima na sjednicama, kontaktiranje odgovarajućih tijela WCO, sudjelovanje u pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske u radu WTO i drugih međunarodnih organizacija i tijela, poslovi pripreme stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske komisije, praćenje radnih materijala i izvješća sa sjednica istih i informiranje o odlukama usvojenima na sjednicama, kontaktiranje odgovarajućih tijela Europske komisije, sudjelovanje i zastupanje Republike Hrvatske u drugim međunarodnim sastancima i seminarima, poslovi preuzimanja i praćenja međunarodnih i europskih propisa vezanih uz CT i prilagodba domaćeg zakonodavstva istim, implementacija amandmana na Konvenciju o Harmoniziranom sustavu i amandmana na Kombiniranu nomenklaturu u carinsku tarifu Republike Hrvatske, preuzimanje, implementacija, poslovi preuzimanja, praćenja i ažuriranje podzakonskih propisa i drugih dokumenata WCO i Europske unije vezanih uz CT, poslovi pripreme stručnih podloga i donošenje nacionalnih propisa vezanih u CT, koordiniranja i suradnje s drugim ministarstvima i tijelima državne uprave koja sudjeluju pri izradi i donošenju Zakona i Uredbe o CT, suradnja s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave u pripremi kod izrade drugih propisa u dijelu koji se odnosi na CT, suradnja s ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu te s drugim ministarstvima i tijelima koja sudjeluju u postupku izdavanja dozvola i drugih zabrana i ograničenja uvoza i izvoza u okviru provedbe odnosnih propisa, poslovi pripreme stručnih podloga i implementacija u CT odredaba tih propisa i sudjelovanje u radu radnih tijela za provedbu odnosnih propisa, donošenja konačnih odluka o razvrstavanju robe u CT, obavljanje nadzora nad praksom razvrstavanja robe u CT, poslovi izdavanja obvezujućih mišljenja o razvrstavanju robe u CT, izrada naputaka i smjernica o razvrstavanju robe u CT, priprema stručnih materijala po pitanjima razvrstavanju robe u CT, davanje mišljenja o razvrstavanju robe u CT za potrebe upravnog i prekršajnog postupka, poslovi pripreme stručnih materijala i obuke carinskih djelatnika po pitanjima razvrstavanju robe u CT u okviru Odjela za obuku kadrova i stručnog usavršavanja, davanje uputa carinskim djelatnicima o razvrstavanju robe u CT, suradnja s Odjelom za unutarnji nadzor i kontrolu u poslovima kontrole rada carinarnica, suradnja sa Službom za inspekcijske kontrole iz područja CT, suradnja s drugim službama u Carinskoj upravi, poslovi razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu.

7.1.2. Odsjek za kvote

U Odsjeku za kvote obavljaju se poslovi pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske komisije, sudjelovanja u glasovanju o propisima vezanima uz carinske kvote i izuzeća, suradnje s ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu, drugim ministarstvima i tijelima, Gospodarskom komorom i gospodarskim subjektima u pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske u radu tijela Europske komisije iz područja carinskih kvota i izuzeća, praćenja europskih propisa vezanih uz carinske kvote i izuzeća te implementacije tih propisa u nacionalni sustav za kvote i izuzeća, poslovi upravljanja i nadzora nad podacima o carinskim kvotama i izuzećima koji se dnevno izmjenjuju s centralnim mjestom za raspodjelu carinskih kvota u Bruxellesu, pripreme i prosljeđivanja periodičnih izvješća u centralnom mjestu za raspodjelu carinskih kvota u Bruxellesu, informiranja nacionalnih i međunarodnih tijela o sustavu upravljanja kvotama i izuzećima, pripremanja stručnih podloga i implementiranja u CT preuzete obveze iz međunarodnih i međudržavnih ugovora, pripremanja stručne podloge i implementaciju mjera poljoprivredne i gospodarske politike u CT, suradnja s ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu, drugim ministarstvima i tijelima u okviru provedbe propisa, iz područja carinskih kvota i izuzeća, sudjelovanja u radu radnih tijela za raspodjelu i praćenje carinskih kvota i suspenzija, poslovi pripreme stručnih materijale i obuke carinskih djelatnika iz područja carinskih kvota i izuzeća s Odjelom za obuku kadrova i stručnog usavršavanja, davanja uputa carinskim djelatnicima iz područja carinskih kvota i izuzeća te izrade naputaka i smjernica iz područja istih, sudjelovanja u pripremi kod izrade carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinske kvote i izuzeća, suradnje s Odjelom za unutarnji nadzor i kontrolu u poslovima obavljanja kontrole rada carinarnica i suradnje sa Službom za inspekcijske poslove iz područja carinskih kvota i izuzeća, razvoja i uređenja tekstova i informacija o carinskim kvotama i izuzećima za objavu na intranetu i internetu.

7.1.3. Odsjek za TARIC

U okviru Odsjeka za TARIC obavljaju se poslovi pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske komisije i praćenja radnih materijala i izvješća sa sjednica istih, praćenja europskih propisa i analiziranja njihova utjecaja na nacionalni TARIC sustav, i implementiranje tih propisa u nacionalni TARIC sustav, suradnje s ministarstvima nadležnima za gospodarstvo i poljoprivredu, drugim ministarstvima i tijelima u pripremi stajališta i zastupanju Republike Hrvatske u radu Europske komisije iz područja povezanih uz TARIC, upravljanja i nadziranja podataka koji se dnevno izmjenjuju sa centralnim mjestom za TARIC u Bruxellesu, organiziranja prikupljanja i prijenosa statističkih podataka, analize i integriranja svih zakonskih odredaba koje se tiču uvoza i izvoza robe u TARIC, suradnje s drugim službama Carinske uprave te s ministarstvima i tijelima u postupku izrade drugih propisa koje se ugrađuje u TARIC, pripremanja stručnih podloga i implementacija u TARIC odredaba tih propisa, pripremanje stručnih materijala i obuka carinskih djelatnika iz područja povezanih uz TARIC, s Odjelom za obuku kadrova i stručno usavršavanje, davanje uputa carinskim djelatnicima iz područja povezanih uz TARIC i izrade naputaka i smjernica iz područja povezanih uz TARIC, suradnje s Odjelom za unutarnji nadzor i kontrolu u poslovima obavljanja kontrole rada carinarnica, sa Službom za inspekcijske poslove iz područja povezanih uz TARIC i suradnje s drugim službama u Carinskoj upravi, davanja informacija i odgovora na sve upite pravnih i fizičkih osoba pristiglih u pismenom obliku, elektroničkom poštom, faksom ili telefonski, i to iz područja carinskih postupaka, carinske tarife, trošarinskih i drugih propisa koji se primjenjuju u carinskom postupku.

7.2. Odjel za carinsku vrijednost

U okviru Odjela za carinsku vrijednost obavljaju se poslovi pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WTO-a i WCO-a, sudjelovanja i zastupanja Republike Hrvatske u drugim međunarodnim sastancima i seminarima vezano uz carinsku vrijednost (dalje u tekstu: CV), pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske komisije vezano uz CV, praćenja radnih materijala i izvješća sa sjednica istih i informiranja o odlukama usvojenima na sjednici, kontaktiranja odgovarajućih tijela Europske komisije, preuzimanja, implementacije, praćenja i ažuriranja podzakonskih akata i drugih dokumenata WCO i Europske unije vezanih uz CV, sudjelovanja u pripremi kod izrade carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinsku vrijednost, suradnje s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave nadležnima za odnosne propise, utvrđivanja carinske vrijednosti za određenu robu u složenijim slučajevima, davanja mišljenja o carinskoj vrijednosti po upitima uvoznika/otpremnika, davanja mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevu Odjela za provjeru u složenijim slučajevima, davanja mišljenja o carinskoj vrijednosti robe po zahtjevima Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak u složenijim slučajevima, poslovi provjere vjerodostojnosti dokumentacije po zamolnicama stranih administracija, provjere vjerodostojnosti deklariranih podataka u okviru projekta WCO razmjene podataka za carinsku vrijednost, odgovori na upite carinarnica, pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene propisa utvrđivanja carinske vrijednosti, koordinacije radom specijalista za carinsku vrijednost u carinarnicama, održavanja tematskih sastanaka sa specijalistima za carinsku vrijednost, davanja smjernica za rad carinarnicama i specijalistima za carinsku vrijednost, praćenja i nadziranja rada specijalista za carinsku vrijednost u carinarnicama, suradnje s Odjelom za unutarnji nadzor i kontrolu u poslovima obavljanja kontrole po carinarnicama, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga rada, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga rada.

7.3. Odjel za podrijetlo robe

U okviru Odjela za podrijetlo robe obavljaju se poslovi sustavnog praćenja međunarodnih ugovora te pravila Europske unije o podrijetlu robe, sudjelovanja u pregovorima o pravilima podrijetla i načinima administrativne suradnje u ugovorima o slobodnoj trgovini, primjene pravila o podrijetlu sadržanih u Protokolima o podrijetlu, usuglašavanja načela carinske suradnje, rješavanja spornih pitanja oko pravila podrijetla i carinske suradnje, praćenja i analize problema utvrđivanja podrijetla robe, izdavanja obvezujućih mišljenja na zahtjev stranaka sukladno Carinskom zakonu i Uredbi za provedbu Carinskog zakona, obrade podataka dostavljenih od izvoznika u svrhu izdavanja rješenja za ovlaštenog izvoznika, provjere znanja za stjecanje statusa ovlaštenog izvoznika, neposredne provjere dokaza o podrijetlu robe i osnovanost upućivanja zahtjeva za naknadne provjere podrijetla robe stranim carinskim administracijama, sastavljanja izvještaja stranim administracijama temeljem utvrđenih podataka kod izvoznika i obavljene kontrole, poslovi obrade podataka koji se dostavljaju od strane administracije i postupanje po istima, odgovara na upite carinarnica, pravnih i fizičkih osoba vezano uz tumačenje primjene pravila o podrijetlu robe, provjere provođenja primjene zabrane povrata ili izuzeća od plaćanja carine, pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela WCO-a, pripremanja stajališta i zastupanje Republike Hrvatske u radu odgovarajućih tijela Europske unije, praćenje radnih materijala i izvješća sa sjednica istih i informiranje o odlukama usvojenim na sjednicama, suradnje s drugim službama Carinske uprave, drugim ministarstvima i tijelima državne uprave, davanja mišljenja o podrijetlu robe po zahtjevima Samostalne službe za drugostupanjski upravni postupak po složenijim slučajevima, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.

7.4. Odjel za carinski laboratorij

U okviru Odjela za carinski laboratorij obavljaju se poslovi praćenja i preuzimanja međunarodnih i europskih propisa te normi vezanih uz provođenje fizikalnih i kemijskih ispitivanja, praćenja tehnološkog razvoja i unaprjeđenja na području instrumenata za analize, praćenja razvoja na području novih materijala i tehnologija te novih metoda ispitivanja, suradnje s carinskim laboratorijima zemalja članica Europske unije i drugih zemalja u okviru carinske suradnje, kontaktiranja odgovarajućih tijela Europske komisije, sudjelovanja i zastupanja Republike Hrvatske u drugim međunarodnim sastancima i seminarima, provođenja fizikalnih i kemijskih analiza za potrebe carinske službe, u svrhu utvrđivanja vrste robe, razvrstavanja u CT, primjene pravila podrijetla, vrijednosti, otkrivanja i sprječavanja carinskih i trošarinskih prekršaja, drugih kažnjivih djela i slično, provođenja fizikalnih i kemijskih analiza komercijalne naravi, davanja nalaza o izvršenom ispitivanju, sudjelovanja u pripremi kod izrade carinskih propisa u dijelu koji se odnosi na carinski laboratorij, sudjelovanja u pripremi kod izrade drugih propisa i normi iz djelokruga rada, suradnje s drugim ovlaštenim laboratorijima, carinske provjere i kontrole, sudjelovanja u provedbi postupka carinskog nadzora i otkrivanja carinskih i trošarinskih prekršaja, suradnje s drugim službama Carinske uprave pri provedbi kontrole rada carinarnica, provjere kod pravnih osoba, kontrole koje obavljaju mobilne ekipe i Odjel za suzbijanje krijumčarenja-prijevara, pripremanja stručnih materijala i obuke carinskih djelatnika u pogledu poznavanja robe i postupka uzorkovanja, izrade naputaka i smjernica iz djelokruga rada Odjela, davanja uputa carinskim djelatnicima u pogledu poznavanja robe, postupka uzorkovanja i slično iz djelokruga rada Odjela, sudjelovanja na stručnim sastancima i seminarima, praćenja međunarodnih i europskih propisa te normi vezanih uz provođenje fizikalnih i kemijskih ispitivanja, razvoja i uređivanja tekstova i informacija za objavu na intranetu i internetu, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.

8. SLUŽBA ZA NADZOR

Članak 67.

U okviru Službe za nadzor obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod deklaranata i poreznih obveznika, te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje, ili u prostorijama bilo koje osobe koja posjeduje navedene podatke i isprave o prometu robe koja je puštena deklarantu ili je nezakonito uvezena, a može pregledati robu ili uzeti uzorke robe ako je roba još uvijek dostupna, naknadne provjere i inspekcijski nadzor kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, kao i namjenske uporabe, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s proizvodnjom, uslužnom preradom, uvozom, izvozom, prodajom u tuzemstvu, skladištenjem i transportom, naknadne provjere i razmjene informacija u okviru međunarodne pravne pomoći te suradnje s međunarodnim institucijama za sprječavanje prijevara, koordiniranja i poduzimanja na osnovi rezultata provjere – mjere za naknadnu naplatu, podnošenja prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu, obavještavanja poreznog tijela s činjenicama značajnima za oporezivanje poreznih obveznika, te poduzima mjere kako bi se slučaj ispravno uredio, sudjelovanja u izradi plana i priprema naknadne provjere i inspekcijskog nadzora, analiziranja i obrade podataka iz informacijskog sustava Carinske uprave Republike Hrvatske o provedenim carinskim postupcima te evidentiranim obvezama i uplatama obveznika posebnih poreza, analiziranja podataka prikupljenih iz Odjela za upravljanje rizicima i drugih informacijskih izvora Carinske uprave Republike Hrvatske te drugih tijela državne uprave, izgradnje, razvitka, upravljanja i održavanja informacijskog sustava za upravljanje rizicima i automatsku obradu carinskih deklaracija, koristeći se podacima i aktivnostima istražnog, obavještajnog i kontrolnog odjela Carinske uprave, te podacima carinarnica i carinskih ispostava, određivanja i provođenja mjera za ograničavanje protoka podataka, ako postoje zakonska ili neka druga ograničenja, vođenja brige o čuvanju podataka, poslovi izrade nacrta propisa, naputaka i objašnjenja za postupanje ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u svezi s primjenom selektivnosti na osnovi podataka i sustava za upravljanje rizicima, procjene kriterija selektivnosti i profila rizika, obavljanje provjere, nadziranja i mjera rezultata analitičkih aktivnosti, te s tim u skladu izvršavanje korekcije profila selektivnosti, koordiniranja i provođenja poslova provjere, inspekcijskog nadzora, naknadne provjere i suzbijanje prijevara, predlaganja mjera za postupanje Odjelu za suzbijanje krijumčarenja-prijevara za ciljani ili slučajni odabir (izbor osoba), prijevoznih sredstava ili pošiljaka za detaljne provjere, predlaganja mjera za postupanje Odjelu za provjere za obavljanje inspekcijskog nadzora kod deklaranata i obveznika posebnih poreza ili drugih osoba koji su izravno ili neizravno sa njima poslovno povezani, predlaganja mjera za postupanje Odjelu za unutarnji nadzor i kontrolu na temelju prikupljenih podataka, praćenja o protočnosti prometa prekograničnih prijelaza i o brzini postupanja kod unutarnjih ispostava, odnosno praćenja rezultata o otkrivanju nepravilnosti u odnosu na broj detaljnih provjera, analiziranja i upravljanja podacima, istraživanja podataka usporedbe i analize, te tumačenja rezultata analize u kontekstu carinskih propisa i postupanja, na suzbijanju krijumčarenja robe, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, organizacije o provedbe operativnih akcija na cijelom carinskom području, provođenja ispitnih i izvidnih postupaka u predmetima prijevara i mjera izvanredne kontrole putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta krijumčarenja, obavljanja operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih ekipa, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o tijekovima krijumčarenja, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, provođenja postupaka za dokazivanje krijumčarenja kao i postupaka koji prethode procesuiranju carinskih prekršaja ili kaznenih djela, primanja podataka i izvješća putem operativnog dežurstva od svih ustrojstvenih jedinica o počinjenim kaznenim djelima i prekršajima, te o svim izvanrednim događanjima u svrhu razvijanja baze podataka, razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s operativnim jedinicama, pribavljanja i prosljeđivanja operativi smjernica i uputa o postupanju, aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba, komuniciranja s operativnim dežurstvima drugih tijela državne uprave, provođenja aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja opojnih droga i prekursora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materija i drugih opasnih tvari, rada u okviru povjerenstva, prikupljanja informacija o novčanim transakcijama s aspekta sprječavanja pojava pranja novca, izrade plana specijalističke obuke carinskih službenika, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o tijekovima krijumčarenja, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, suradnje s drugim nadležnim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama, prikupljanja podataka svih službi u zemlji i inozemstvu koje provode zakone, razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s operativnim jedinicama, pribavljanja i prosljeđivanja operativi smjernica i uputa o postupanju, aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba, komuniciranja s operativnim dežurstvima drugih tijela državne uprave, dostavljanja podataka u Odjel za upravljanje rizicima, primanja podataka i izvješća putem operativnog dežurstva od svih ustrojstvenih jedinica o počinjenim kaznenim djelima i prekršajima, te o svim izvanrednim događanjima u svrhu razvijanja baze podataka, sastavljanja redovnih i izvanrednih izvješća za ravnatelja o stanju na području svoga djelokruga rada, provođenja obuke službenika za rukovanje opremom, naoružanjem i zaštitnim sredstvima te izvorima ionizirajućeg zračenja, organiziranja zdravstvenih pregleda i kontrole zdravlja ovlaštenih carinskih službenika kojima je dodijeljeno naoružanje, odnosno koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, nadziranja, čuvanja i sigurne uporabe opreme i naoružanja, planiranja nabave čuvanja i dodjele na uporabu operativne tehnike, naoružanja, streljiva, zaštitne opreme i drugih sredstava potrebnih ovlaštenim carinskim službenicima, brige o kontroli tehničke ispravnosti opreme i naoružanja, vođenja odgovarajuće evidencije, poduzimanja i predlaganja mjera za sigurnost ovlaštenih carinskih službenika i drugih osoba, odnosno imovine, sastavljanje izvješća po potrebi, suradnje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga, izvješćivanje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.

U Službi za nadzor ustrojavaju se:

8.1. Odjel za provjere

8.2. Odjel za upravljanje rizicima

8.3. Odjel za suzbijanje krijumčarenja-prijevara

8.4. Odjel za droge, opasne tvari i sprječavanje pranja novca

8.5. Odjel za izvješćivanje i operativnu tehniku.

8.1. Odjel za provjere

U okviru Odjela za provjere obavljaju se poslovi naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod deklaranata i poreznih obveznika te drugih osoba koje su izravno ili neizravno poslovno uključene u navedene radnje, ili u prostorijama bilo koje osobe koja posjeduje navedene podatke i isprave o prometu robe, koja je puštena deklarantu ili je nezakonito uvezena, a može pregledati robu ili uzeti uzorke robe ako je roba još uvijek dostupna, naknadne provjere i inspekcijskog nadzora kod obveznika posebnih poreza i drugih osoba u pogledu obračuna i uplate posebnih poreza, kao i namjenske uporabe, popisa zaliha i vođenja evidencija u svezi s proizvodnjom, uslužnom preradom, uvozom, izvozom, prodajom u tuzemstvu, skladištenjem i transportom, naknadne provjere i razmjene informacija u okviru međunarodne pravne pomoći, te suradnje s međunarodnim institucijama za sprječavanje prijevara, koordiniranja i poduzimanja na osnovi rezultata provjere – mjere za naknadnu naplatu, podnošenja prekršajne ili kaznene prijave nadležnom tijelu, obavještavanja poreznog tijela s činjenicama značajnim za oporezivanje poreznih obveznika, te poduzimanje mjera kako bi se slučaj ispravno uredio, sudjelovanja u izradi plana i priprema naknadne provjere i inspekcijskog nadzora, analiziranja i obrade podataka iz informacijskog sustava Carinske uprave Republike Hrvatske o provedenim carinskim postupcima i evidentiranim obvezama i uplatama obveznika posebnih poreza, analiziranja podataka prikupljenih iz Odjela za upravljanje rizicima i drugih informacijskih izvora Carinske uprave Republike Hrvatske te drugih tijela državne uprave, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.

8.2. Odjel za upravljanje rizicima

U okviru Odjela za upravljanje rizicima obavljaju se poslovi izgradnje, razvitka, upravljanja i održavanja informacijskog sustava za upravljanje rizicima i automatsku obradu carinskih deklaracija, koristeći se podacima i aktivnostima istražnoga obavještajnog, kontrolnog odjela Carinske uprave, kao i podacima carinarnica i carinskih ispostava, određivanja i provođenja mjera za ograničavanje protoka podataka, ako postoje zakonska ili neka druga ograničenja, vođenja brige o čuvanju podataka, poslovi izrade nacrta propisa, naputaka i objašnjenja za postupanje ustrojstvenih jedinica Carinske uprave u svezi s primjenom selektivnosti na osnovi podataka i sustava za upravljanje rizicima, procjene kriterija selektivnosti i profila rizika, vršenja provjere, nadziranja i mjera rezultata analitičkih aktivnosti, te s tim u skladu vršenja korekcije profila selektivnosti, koordiniranja i provođenja poslova provjere, inspekcijskog nadzora, naknadne provjere i suzbijanje prijevara, predlaganja mjera za postupanje Odjelu za suzbijanje krijumčarenja-prijevara za ciljani ili slučajni odabir (izbor osoba), prijevoznih sredstava ili pošiljaka za detaljne provjere, predlaganja mjera za postupanje Odjelu za provjere za obavljanje inspekcijskog nadzora kod deklaranata i obveznika posebnih poreza ili drugih osoba koji su izravno ili neizravno s njima poslovno povezani, predlaganja mjera za postupanje Odjelu za unutarnji nadzor i kontrolu na temelju prikupljenih podataka, praćenja o protočnosti prometa prekograničnih prijelaza i o brzini postupanja kod unutarnjih ispostava, odnosno praćenja rezultata o otkrivanju nepravilnosti u odnosu na broj detaljnih provjera, razvitka i izrade profila (modula) za sustav upravljanja rizicima i automatsku obradu carinskih deklaracija, koristeći se podacima i aktivnostima istražnog, obavještajnog i kontrolnog odjela Carinske uprave, kao i podacima carinarnica i carinskih ispostava, poslovi izrade i unosa profila u sustav upravljanja rizicima korištenjem informacija za razvoj kriterija za sustav upravljanja rizicima, kontinuiranog analiziranja utjecaja profila na selektivnost pošiljaka i davanje prijedloga za uvođenje novih, ažuriranja i brisanja starih profila, vršenja analize kretanja uvoza, izvoza i provoza, te uobičajenih značajki, profila ranijih prekršitelja, analize kriterija za prepoznavanje rizika, uključujući trendove i analizu slučajnih uzoraka, istraživanja podataka, usporedbe i analize, te tumačenja rezultata analize u kontekstu carinskih propisa i postupanja, provjere, nadziranja i mjerenja rezultata analitičkih aktivnosti, uključujući ukupne rezultate i rezultate prihoda, te s tim u skladu izvršavanje korekcije profila za selektivnost, utvrđivanja aktivnosti postavljanja kriterija i važeće vrijednosti koji će se primijeniti na proces selektivnosti, te ih redovito ažurira, predlaganja kriterija za provođenje provjera analize dobivenih rezultata i ugradnje istih u profil, objedinjavanja i razmjene obavijesti s analitičarom za prijevare i s analitičarom rizika kako bi osigurali da se obavijesti o riziku iskazuju kroz aktivnosti u otkrivanju prijevara i da otkrivanje prijevara utječe na selektivnost temeljenu na rizicima, poslovi sudjelovanja u provođenju provjera inspekcijskog nadzora i suzbijanju prijevara, osiguranja da prikupljeni podaci i obavijesti budu pravodobno proslijeđeni mjerodavnim osobama, određivanja i uspostavljanja putova kolanja podataka od izvora do korisnika, pri čemu se određuju načini da to bude sigurno, pouzdano i pravodobno, razvitka i održavanja unutarnjih, vanjskih i stranih izvora podataka, prikupljanja podataka kroz suradnju s privredom – industrijom, vođenja brige o Hot-Line (operativnog dežurstva) na način da podaci koji su prikupljeni preko istog budu dostavljeni na mjerodavno mjesto, davanja podrške operativnom rukovodstvu na carinskim ispostavama u identificiranju i prepoznavanju lokalnih faktora rizika, koji su potrebni za izradu profila za sustav upravljanja rizicima, utvrđivanja veze između podataka operativnih carinskih službi, poslovi vođenja i ažuriranja baze podataka o rezultatima pregleda robe inspekcijskog nadzora, prekršitelja i carinskog laboratorija, izvješćivanja formalnog ili neformalnog, pismenog ili usmenog korisnika svojih usluga, te vođenja brige da izvješća budu dostavljena pravodobno, analize i upravljanje podacima, nadzora rada u nižeustrojstvenim jedinicama i pružanja stručne pomoći, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga rada, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga rada.

8.3. Odjel za suzbijanje krijumčarenja-prijevara

U okviru Odjela za suzbijanje krijumčarenja-prijevara obavljaju se poslovi na suzbijanju krijumčarenja robe, ljudi, zaštićenih biljnih i životinjskih vrsta, organizacije o provedbe operativnih akcija na cijelom carinskom području, provođenja ispitnih i izvidnih postupaka u predmetima prijevara i mjera izvanredne kontrole putničkog prometa, vozila i robnih pošiljaka s aspekta krijumčarenja, poslovi operativnih akcija na suzbijanju krijumčarenja putem mobilnih ekipa, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o tijekovima krijumčarenja, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, provođenja postupaka za dokazivanje krijumčarenja kao i postupaka koji prethode procesuiranju carinskih prekršaja ili kaznenih djela, primanja podataka i izvješća putem operativnog dežurstva od svih ustrojstvenih jedinica o počinjenim kaznenim djelima i prekršajima, te o svim izvanrednim događanjima u svrhu razvijanja baze podataka, razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s operativnim jedinicama, pribavljanja i prosljeđivanja operativi smjernica i uputa o postupanju, aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba, komuniciranja s operativnim dežurstvima drugih tijela državne uprave, suradnje s Odjelom za upravljanje rizicima i Odjelom za izvješćivanje i operativnu tehniku, suradnje s drugim nadležnim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.

8.4. Odjel za droge, opasne tvari i sprječavanje pranja novca

U okviru Odjela za droge, opasne tvari i sprječavanje pranja novca obavljaju se poslovi provođenja aktivnosti usmjerenih na suzbijanje krijumčarenja opojnih droga i prekursora, oružja, eksploziva, radioaktivnih materija i drugih opasnih tvari, rada u okviru povjerenstva, prikupljanja informacija o novčanim transakcijama s aspekta sprječavanja pojava pranja novca, izrade plana specijalističke obuke carinskih službenika, prikupljanja i prosljeđivanja informacija o tijekovima krijumčarenja, metodama i nositeljima takvih aktivnosti, suradnje s drugim nadležnim tijelima državne uprave i međunarodnim institucijama, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.

8.5. Odjel za izvješćivanje i operativnu tehniku

U okviru Odjela za izvješćivanje i operativnu tehniku obavljaju se poslovi prikupljanja podataka svih službi u zemlji i inozemstvu koje provode zakone, razvijanja i održavanja sustava veza i komunikacija s operativnim jedinicama, pribavljanja i prosljeđivanja operativi smjernica i uputa o postupanju, aktivnog praćenja kretanja sumnjivih pošiljki i visokorizičnih roba, komuniciranja s operativnim dežurstvima drugih tijela državne uprave, dostavljanja podataka u Odjel za upravljanje rizicima, primanja podataka i izvješća putem operativnog dežurstva od svih ustrojstvenih jedinica o počinjenim kaznenim djelima i prekršajima, te o svim izvanrednim događanjima u svrhu razvijanja baze podataka, sastavljanja redovnih i izvanrednih izvješća za ravnatelja o stanju na području svoga djelokruga rada, provođenja obuke službenika za rukovanje opremom, naoružanjem i zaštitnim sredstvima te izvorima ionizirajućeg zračenja, organiziranja zdravstvenih pregleda i kontrole zdravlja ovlaštenih carinskih službenika kojima je dodijeljeno naoružanje, odnosno koji rukuju izvorima ionizirajućeg zračenja, nadziranja, čuvanja i sigurne uporabe opreme i naoružanja, planiranja nabave čuvanja i dodjele na uporabu operativne tehnike, naoružanja, streljiva, zaštitne opreme i drugih sredstava potrebnih ovlaštenim carinskim službenicima, brige o kontroli tehničke ispravnosti opreme i naoružanja, vođenja odgovarajuće evidencije, poduzimanja i predlaganja mjera za sigurnost ovlaštenih carinskih službenika i drugih osoba, odnosno imovine, suradnje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, suradnje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.

9. SLUŽBA ZA INFORMACIJSKI SUSTAV, STATISTIKE I ANALIZE

Članak 68.

U okviru Službe za informacijski sustav, statistike i analize obavljaju se poslovi preuzimanja i praćenja propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, preuzimanja metodologije Europske unije za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku uniju, analize podataka za Europsku uniju, izrade i publiciranja izvješća za Europsku uniju, suradnje s odgovarajućim tijelima Europske unije na navedenom području, dostave obrađenih podataka Statistike Europske unije s trećim zemljama (dalje u tekstu: EUROSTAT), poslovi izrade i publiciranja podataka za EUROSTAT, suradnje s EUROSTAT-om, definiranja skupa podataka koji se dostavljaju Državnom zavodu za statistiku (dalje u tekstu: DZS), utvrđivanja načina kontrole podataka prije dostavljanja DSZ-u, utvrđivanja načina kontrole podataka poslije dostavljanja DSZ-u, suradnje s DZS-om na unaprjeđivanju suradnje definirana Ugovorom o međusobnoj suradnji, sudjelovanja u zajedničkim projektima statistike vanjske trgovine DSZ-a, preuzimanja i praćenja propisa vezanih za robnu razmjenu zemalja članica Europske unije – Statistike Europske unije među zemljama članicama (dalje u tekstu: INTRASTAT), utvrđivanja i praćenja metodologije INTRASTAT-a, primjene metodologije pri obradi podataka za INTRASTAT, analize podataka za INTRASTAT, prikupljanje, obrade i analize podataka za EU INTRASTAT, provjere podataka koje odstupaju od utvrđenih odnosa sa DSZ-om, ispravka utvrđenih nepravilnosti za DSZ, brige oko zaštite i prava pristupa informacijskom sustavu Carinske uprave Republike Hrvatske sukladno informatičkim standardima, back up, osiguranja konzistentnosti aplikacija i podataka carinske službe, praćenja, upoznavanja, testiranja i implementacija novih informacijskih tehnologija (dalje u tekstu: IT) sukladnih potrebama carinske službe, edukacije korisnika IT sustava, poslovi planiranja, projektiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, nadgledanja rada poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, održavanja poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, sudjelovanja u pripremi provedbenih propisa i naputaka o carinskim postupcima i procedurama, sudjelovanja u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, suradnje s odgovarajućim tijelima Europske unije, sudjelovanja u međunarodnim zajedničkim projektima, vođenja raznih registara za potrebe carinske službe, operativnog prikupljanja podataka za potrebe carinske i drugih službi iz Republike Hrvatske i inozemstva, pripreme, analize, izrade raznih statističkih izvještaja po posebnim zahtjevima iz podataka obrađenih kroz carinske aplikacije, help desk-a i Kompjuteriziranog provoznog postupka (New computerised transit system – dalje u tekstu: NCTS); surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga rada, surađuje s pročelnicima carinarnica u području svoga djelokruga rada, izvješćuje ravnatelja o svim pitanjima iz svoga djelokruga.

U Službi za informacijski sustav, statistike i analize ustrojavaju se:

9.1. Odjel za statistike i analize

9.2. Odjel za informacijski sustav.

9.1. Odjel za statistike i analize

U okviru Odjela za statistike i analize obavljaju se poslovi preuzimanja i praćenja propisa vezanih za izradu statističkih izvješća, preuzimanja metodologije Europske unije za izradu statističkih izvješća, praćenja radnih materijala i preporuka za izradu statističkih izvješća za Europsku uniju, analize podataka za Europsku uniju, izrade i publiciranja izvješća za Europsku uniju, suradnje s odgovarajućim tijelima Europske unije na navedenom području, dostave obrađenih podataka EUROSTAT-u, izrade i publiciranja podataka za EUROSTAT, suradnje s EUROSTAT-om, definiranja skupa podataka koji se dostavljaju DZS-u, utvrđivanja načina kontrole podataka prije dostavljanja DSZ-u, utvrđivanja načina kontrole podataka poslije dostavljanja DSZ-u, suradnje s DZS-om na unaprjeđivanju suradnje definirane Ugovorom o međusobnoj suradnji, sudjelovanja u zajedničkim projektima statistike vanjske trgovine DSZ-a, preuzimanja i praćenja propisa vezanih za robnu razmjenu zemalja članica Europske unije -INTRASTAT, utvrđivanja i praćenja metodologije INTRASTAT-a, primjene metodologije pri obradi podataka za INTRASTAT, analize podataka za INTRASTAT, prikupljanja obrade i analize podataka za Europsku uniju INTRASTAT, provjere podataka koje odstupaju od utvrđenih odnosa sa DSZ-om, ispravke utvrđenih nepravilnosti za DSZ; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, surađuje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.

9.2. Odjel za informacijski sustav

U okviru Odjela za informacijski sustav obavljaju se poslovi glede zaštite i prava pristupa informacijskom sustavu Carinske uprave Republike Hrvatske sukladno informatičkim standardima, back up, osiguranja konzistentnosti aplikacija i podataka carinske službe, praćenja, upoznavanja, testiranja i implementacija novih IT tehnologija sukladnih potrebama carinske službe, edukacije korisnika IT sustava, planiranja, projektiranja, dizajna, razvoja, testiranja, implementacije poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, nadgledanja rada poslovnih aplikacija s područje djelovanja carinske službe, održavanja poslovnih aplikacija s područja djelovanja carinske službe, sudjelovanja u pripremi provedbenih propisa i naputaka o carinskim postupcima i procedurama, sudjelovanja u zajedničkim projektima s drugim tijelima državne uprave, suradnje s odgovarajućim tijelima Europske unije, sudjelovanja u međunarodnim zajedničkim projektima, vođenja raznih registara za potrebe carinske službe, operativnog prikupljanja podataka za potrebe carinske i drugih službi iz Republike Hrvatske i inozemstva, poslovi pripreme, analize, izrade raznih statističkih izvještaja po posebnim zahtjevima iz podataka obrađenih kroz carinske aplikacije, help desk-a i NCTS; surađuje s nadležnim tijelima državne vlasti iz područja svoga djelokruga, surađuje s pročelnicima carinarnice u području svoga djelokruga.